SGK Rehberi
Mevzuat >> Kanun

Bu Kanunun hala yürürlükte olduğunu biliyormusunuz?

23 Nisan 2012 Pazartesi 17:48
Bu Kanunun hala yürürlükte olduğunu biliyormusunuz?
Untitled Document
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM MEBANİİ RESMİYE VE MİLLİYE ÜZERİNDEKİ TUĞRA VE METHİYELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 1057
Kabul Tarihi : 28/5/1927
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1927 Sayı : 608
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 664

Madde 1 - İçinde Devlete mütehattim bir vazife icra, yahut Hükümetin veya belediyelerin efrat ile zaruri ve kanuni olan münasebetlerini temine tahsis edilen binalarla alelümum mektep binalarında vaktiyle Osmanlı saltanatını temsil için konulmuş olan, yahut vaziyetlerine göre halen temsile delalet eden tuğra veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanların mediherini ihtiva eden kitabeler hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. Bu kabil tuğra ve arma ve kitabe bulunan hususi binalar, bunlar kaldırılmadıkça veya örtülmedikçe yukarda zikrolunan faaliyetler ve münasebetlere tahsis olunamaz.

Madde 2 - Birinci maddedeki kayiterin şumulü dahilinde olan tuğra ve arma ve kitabeler Devlet veya belediye malı olan binalarda bulunduğu halde kaldırılarak müzelere konulur.
Yerlerinden kaldırılmalariyle gerek kendilerinin, gerek bulundukları binaların, bedii veya tarihi kıymetlerine halel gelecek olanlar, eserin ve bulunduğu mahalin bedii kıymetini nakisedar etmemek üzere münasip vesait ile örtülür.

Madde 3 - Alakadar Vekaletlerin müracaatı üzerine Devlet binalarından hangi eserlerin kaldırılması veya örtülmesi lazımgeldiğini tayin ve örtülmesi lazım ise şekil ve suretlerini tesbit ile karar vermek Maarif Vekaletine aittir.

KAPAT [X]

Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

SGK Rehberi
Bu haber 4,907 kez okundu.
01 Mayıs - 22:00
Kanunlardan ''Sakat'', ''Özürlü'', ''Çürük'' ifadelerini kaldıran Kanun
30 Nisan - 00:32
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapıldı
30 Nisan - 00:26
İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı