SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlılık Neden 4/a(ssk) Kapsamında Kabul Edilmiyor?

26 Haziran 2014 Perşembe 10:46
İsteğe Bağlılık Neden 4/a(ssk) Kapsamında Kabul Edilmiyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 50 inci maddesinde isteğe bağlı sigortalılık tanımlanmış ve sigortalı olmanın şartları sayılmıştır.

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak, d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

KAPAT [X]

şartları aranır.

Yine Kanunun 51 inci maddesinde ise İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi düzenlenmiştir.

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (1)

İsteğe bağlı sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden, b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (1)

Son olarak Kanunun 52 inci maddesinde İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine göre iade edilir.

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.

Hükmü yer almaktadır.

SONUÇ: İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Kanunun 50-51-52 maddelerinde düzenlenmiş olup buradaki en önemli husus isteğe bağlı sigortalılık hizmetlerinin 5510 sayılı Kanun öncesi 4/a SSK kapsamında sayılırken bu kanun ile birlikte 4/b Bağkur kapsamında değerlendirilmesidir.

Bunun nedeni ise 51 inci maddenin son fıkrasındaki; İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (1)

Hükmü gereğincedir.

Maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu emekliliğine az bir süre kalan vatandaşların bu süreleri isteğe bağlı sigortalı olarak yatırmasını ve bu hizmetlerin 4/a SSk kapsamında değerlendirilmesini çok görmüştür. Vatandaşların bu süreleri tamamlamaları için Muhasebecilere rica minnet etmelerinin kapısını açmıştır. Oysa 4/a kapsamında çalışması halinde de bu kişi için işverenden yine %32 oranında prim alınacaktır. Yani Kurumun prim alacağı yönünden hiçbir zararı da olmayacaktır.

Ayrıca işverenlerin bir kısmı kişileri sigortalı gösterdiği halde bu primleri onlarca affa uğramalarına rağmen SGK ya yıllarca ödemedikleri halde kişilerin hizmetleri emeklilikte sayılmaktadır. Ama primlerini ödemek isteyen isteğe bağlı sigortalıların ise prim ödemeleri engellenmiş olmaktadır. Oysa bu kişiler bu sürelerde için primlerini de ödemezlerse sigortalılık süresinden de sayılmamaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi madem burada vatandaşlar açısından bir mağduriyet var ve Kanunun ardını dolanarak Muhasebecileri gezenlere ve anlaşanlara bir hak doğuruyor ve bunu engellemiyorsanız. Muhasebeci peşinde koşmayan ayrıca tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında da olmayan bu vatandaşlara neden zorla bu yollara gitmelerini mecbur kılıyorsunuz.

Umarız Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşları bu yollara mecbur etmeden isteğe bağlı sigortalılık kapsamındaki hizmetleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yerine (a) bendi kapsamında (ssk) sigortalılık süresi olarak kabul eder. Gerekirse prim oranını yükseltsin ama bunu vatandaşına çok görmesin.

SGK Rehberi
Bu haber 14,602 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı