SGK Rehberi
Kamu

'Senin bu yemeklerin beni çıldırtıyor' dedi meslekten çıkartıldı!

9 Mayıs 2022 Pazartesi 12:45
'Senin bu yemeklerin beni çıldırtıyor' dedi meslekten çıkartıldı!
Bazı meslek grupları en küçük lekeyi dahi kaldırmaz. Bunların başında Din Hizmetleri Sınıfı personeli yer almaktadır. Birçok kamu personeli için disiplin cezasını gerektirmeyen veya çok küçük cezalarla kurtarılan fiiller DHS için meslekten çıkarmayı gerektirmektedir.

Danıştay kararlarına yansıyan olaylarda bu durum açıkça görülmektedir. Bu çerçevede, İmam-Hatip olarak görev yapan davacının, camide temizlik görevlisi olarak çalışan kadınlara yönelik; "Başörtünüzü arkaya doğru bağlayabilirsiniz." dediği, sık sık gittiği lokantadaki garson kadına yönelik olarak farklı zamanlarda "Senin bu yemeklerin beni çıldırtıyor." ve "Senin gibi bir kadın mı var ki ben evde kalayım?" dediği, sık sık gittiği markette para üstü alma veya tokalaşma bahanesiyle kasiyerin eline dokunmaya çalıştığı iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda meslekten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Danıştay Kararında neler yer alıyor?

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/1707
Karar No : 2021/3968

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Başkanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Rize ili, ...Mahallesi Camiinde İmam-Hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan "atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin islam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin ...tarih ve E....sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; dosyada yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b. maddesinde yer alan ortak nitelik koşulunu kaybettiği yönünde yeterli bilgi belge bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, Anayasanın 125. maddesinde, idarenin kendi eylemi ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtildiğinden, davacının görevinin haksız olarak sona erdirilmesi nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içinde yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" uyarınca Dairemize devredilen dosya incelendi ve tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Rize ili, ...Mahallesi Camiinde İmam-Hatip olarak görev yapan davacının, camide temizlik görevlisi olarak çalışan kadınlara yönelik; "Başörtünüzü arkaya doğru bağlayabilirsiniz." dediği, sık sık gittiği lokantadaki garson kadına yönelik olarak farklı zamanlarda "Senin bu yemeklerin beni çıldırtıyor." ve "Senin gibi bir kadın mı var ki ben evde kalayım?" dediği, sık sık gittiği markette para üstü alma veya tokalaşma bahanesiyle kasiyerin eline dokunmaya çalıştığı iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan "atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin islam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevinin sona erdirilmesine ilişkin 02/05/2019 tarih ve E....sayılı işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının görevinin sonlandırıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

Öte yandan, davacının, dava konusu olaya konu eylemleri nedeniyle ...tarih ve ......sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işlemiyle kınama cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının "Özel şartları" belirleyen (B) bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" kuralına yer verilmiş; 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi", Devlet memurluğunu sonra erdiren haller arasında sayılmıştır.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Personelin nitelikleri" başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasında, "Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dinî öğrenim şartı arananlara ilişkin ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Genel şartlar" başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının camideki temizlikle görevli kadınlara yönelik "Başörtünüzü arkaya doğru bağlayabilirsiniz." dediği, onlar temizlik yaparken yanlarında bulunduğu hususu görevli kadınların alınan ifadeleriyle sabit olup, görevli B.P.'nin davacının temizlik yaparken kendilerine dokunmaya çalıştığını, camların temizlenmesi için çalışanlara merdiven verip camlar silinirken kadınlara doğru baktığını ifade ettiği; yemek yemek için sık sık gittiği restoranda çalışan garson S.D.'ye yönelik olarak farklı zamanlarda "Senin bu yemeklerin beni çıldırtıyor." ve "Senin gibi bir kadın mı var ki ben evde kalayım?" dediği; gittiği markette kasiyerlik yapan T.K.'nin eline tokalaşmak veya paranın üstünü almak bahanesiyle dokunmaya çalıştığı hususlarının alınan ifadelerle ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, camide temizlikle ilgilenen kadınlara, sık sık gittiği lokantadaki garsona ve marketteki kasiyere tacizde bulunduğu soruşturma kapsamında alınan ifadelerle sabit olan davacının, bu durumunun görev yaptığı yerin halkı tarafından da biliniyor olması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/1-b. maddesinde öngörülen,"itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olmak" özel şartını kaybettiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açılış tarihi olan 21/05/2019 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararına karşıyapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 16/06/2021 tarihinde, oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

SGK Rehberi
Bu haber 444 kez okundu.
30 Eylül - 13:01
Danıştay'dan 'mazeretsiz işe gelmeyen' memur için emsal karar!
15 Eylül - 10:00
Danıştay'dan 'eğitim tayinleri' için önemli karar!
02 Eylül - 09:59
Bürokratlar üç yerden nasıl maaş alabiliyor? İşte formülü....