SGK Rehberi
Emekli

Danıştay'dan emsal yetim aylığı kararı!

7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
Danıştay'dan emsal yetim aylığı kararı!
Danıştay’dan milyonları ilgilendiren yetim maaşı kararı. Rıza yoksa maaş haczi yapılamaz. Danıştay 3. Dairesi, yetim maaşı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulamayacağına hükmetti.

Danıştay 3. Dairesi, yetim maaşı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulamayacağına hükmetti. Davacının vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesi istemine Danıştay yeşil ışık yaktı.

Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi’ne müracaat etti.

İlk Derece Mahkemesi ölüm aylığı alanların ilgili kanun gereği hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığına vurgu yapılmış ve 5510 sayılı Kanun kapsamında da değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu ve vergi dairesinin itirazını reddetti.. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

DANIŞTAY NOKTAYI KOYDU: YETİM MAAŞINA HACİZ YAPILAMAZ

Danıştay ise son itiraz mercii olarak temyiz istemini reddetmiş ve mahkeme kararını 02/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak onamıştır.

DANIŞTAY: BORÇLUNUN MUVAFAKATI YOKSA HACİZ YAPILAMAZ

Danıştay kararında mahkeme kararına atıfta bulunulmuş ve "5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir." denildi.

Danıştay "Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İşte o karar;

Danıştay 3. Daire Başkanlığı 2018/78 E. , 2022/367 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2018/78
Karar No : 2022/367

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Müdürlüğü/…
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesi istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3'ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun'un 71. maddesi uyarınca haczedildiğinin anlaşıldığı olayda, 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesinde 5434 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı, 5510 sayılı Kanun kapsamında da değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 01/10/2008 tarihinden önce devlet memuru olarak işe başlayan kişilere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli aylığı bağlanacağı, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce devlet memuru olarak çalışmakta iken ölen kişinin çocuğuna bağlanan ölüm aylığına uygulanan hacizde 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesinin uygulanma imkanı bulunmadığı, 5434 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıkların haczinin mümkün olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Vergi Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 02/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

SGK Rehberi
Bu haber 225 kez okundu.
14 Ekim - 10:00
Kıdem tazminatında 15 yıl 3600 gün detayı!
06 Ekim - 13:30
Çeyiz parası alan kişi, boşanırsa tekrar yetim maaşı alabilir mi?
03 Ekim - 09:40
3 aylığını aldıktan sonra vefat eden kişinin kalan parası iade edilir mi?