SGK Rehberi
Kamu

Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Kamuda sık sık yaşanan 'aslının aynısıdır' onayı bir müdür yardımcısını zor durumda düşürdü. Kahramanmaraş'ta bir okulda, müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı, öğrenci hakkındaki sağlık raporunun aslını görmeden, 'aslının aynısıdır' onayı verdi. Bu onay ile ilgili açılan soruşturma sonucu bir yıl kademe ilerleme cezası alan müdür yardımcısı, disiplin cezasını yargı yoluyla bozulmasını sağladı. İşte ilginç cezanın hikayesi:

Kahramanmaraş'ta bir anaokulunda, müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, müdüre vekalet ettiği dönemde bir öğrencisinin getirdiği sağlık raporunun fotokopisini 'aslının aynısıdır' diyerek onayladı. Aslını görmeden verilen bu onay müdür yardımcısını zor durumda bıraktı.

Valilik tarafından açılan soruşturma soncunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edildi. Bu ceza kabul edilmedi. Onun yerine yasanın 126. maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Müdür yardımcısı disiplin cezasını yargıya taşıdı.

İdare Mahkemesi ve Danıştay, cezanın iptali yönünde karar verdi.

DANIŞTAY KARARININ AYRINTILARI İSE ŞÖYLE:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2528
Karar No : 2021/1576

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Kahramanmaraş İli, … İlçesi Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, … İlçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken, hakkında yapılan soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin reddi üzerine 126. maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarihli … sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının eğitim desteği vermeye yetkili ilçe özel değerlendirme kurulunda bir üyeliğinin söz konusu olmadığı, sadece Rehberlik ve Araştırma Merkezinde müdür yardımcısı olarak çalıştığı ve müdüre vekalet ettiği, diğer bir ifadeyle özürlü çocukların eğitimine ilişkin olarak raporların değerlendirilmesi ve onlara verilecek eğitim desteği konusunda herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı, davacı tarafından, merkez müdür yardımcısı olduğundan yalnızca rapora ilişkin olarak aslı gibidir yapmak suretiyle müdüre vekalet görevini yerine getirdiği, kaldı ki özel eğitim değerlendirme kuruluna sunulan ve … isimli özürlü şahsa ilişkin olarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesinden alınmış olan 14/12/2006 tarihli sağlık kurulu raporunun gerçekliğinde bir tereddüt bulunmadığı ve sağlık kurulu raporunun süreklilik arz ettiği, bu konuyla ilgili olarak MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı Özel Eğitim değerlendirme, tanılama ve özel eğitim uygulamaları konulu yazılarının 7. maddesinde, destek eğitim hizmetinden yararlanmak için yapılacak müracaatlarda, özürlü sağlık raporunun aslı veya noter tasdikli örneğinin gerekli olduğu, ancak sürekli ibaresi bulunan özürlü sağlık kurulu raporlarına sahip bireylerden, raporlarının yenilemelerinin istenmeyeceği hususunun açıkça belirtilmesi karşısında, davacı tarafından önceki mevcut rapor gözönüne alınarak aslı gibidir yapmak suretiyle belge düzenlenmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, bu hususun suç delilini karartmaya yönelik bir fiil olarak nitelendirilmesinin de yerinde olmadığı, tüm bu anlatımlardan davacının mevzuata uygun bir şekilde hareket ettiği ve görevini yerine getirdiği, davacıya isnat edilen; verilen emir ve görevleri kasten yerine getirmeme fiilinin sübuta ermediği anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin, 27/12/2018 tarih ve E:2015/412, K:2018/6884 sayılı kararı ile, temyize konu İdare Mahkemesi kararı hukuk ve usule uygun bulunmuş ve onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği değerlendirildiğinde mevzuata uygun olarak ceza verildiği, davacının fiilinin sübut bulduğu ileri sürülerek, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü ile Daire kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının sonucu itibarıyla onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2018 tarih ve E:2015/412 K:2018/6884 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

MADDİ OLAY :

Davacının … İlçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken; yapılan inceleme sonucunda düzenlenen … tarih ve … sayılı soruşturma raporunda; davacının, soruşturma başladıktan sonra tasdik edilmemiş, özürlü sağlık kurulu raporu fotokopisinin aslını görmeden, aslının aynısıdır şeklinde onaylayarak suç delilini karartmaya çalıştığı iddiasının sübuta erdiğinden bahisle, eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesindeki "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" kapsamına girdiği ve 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının uygun olacağı yönünde teklif getirildiği, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından ise 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifinin "sübuta eren fiilin temas ettiği kanun maddesinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle reddine karar verildiği, bunun üzerine vali tarafından 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. maddesinin ikinci fıkrasında; "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmüne yer verilmiş; 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (n) alt bendinde "verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış; 126. maddesinde ise, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verileceği, disiplin kurullarının ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı, cezayı kabul veya reddedeceği, ret halinde atamaya yetkili amirlerin 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin cezaları açısından da geçerli olan suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereğince disiplin cezası veren amir ve disiplin kurulunca cezaya konu eylemin niteliği itibarıyla hangi madde (bent veya fıkra) kapsamında olduğunun ve hangi cezanın verilmesi gerektiğinin net bir şekilde tespit edilmesi ve disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemlerde de ceza maddesinin ve verilen cezanın somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Ayrıca; disiplin cezası verilmesine dayanak teşkil eden eylemin tereddüde yer bırakmayacak şekilde delilleriyle ortaya konulması, bu eylemlerin disiplin cezası gerektiren ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde sayılan hangi fiil ve haller kapsamında görüldüğünün belirtilmesi disiplin hukukunun esasına ilişkin en temel iki öge olup; ancak, bu iki verinin davalı idarece işlemin tesisinde açıkça ortaya konulması durumunda; gerek eylemin sübut bulup bulmadığı, gerekse sübut bulan eylemin ceza verilmesini gerektirir fiil veya hal kapsamında olup olmadığı yargı merciince incelenerek hukukilik denetimi yapılabilecektir.

Bakılan uyuşmazlıkta; İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca, "sübuta eren fiilin temas ettiği kanun maddesinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle soruşturmacı tarafından getirilen 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması teklifinin reddine karar verildiği; davacı hakkında Valilik makamınca dava konusu işlem ile davacının 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı görülmektedir.

Davacıya isnat edilen eyleme karşılık gelen aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve halin 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin alt bentlerinde yer alan hangi tanıma uyduğunun açıkça ortaya konulması gerekirken herhangi bir madde ve bent belirtilmeksizin "aylıktan kesme" cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,
3. Davalı idare tarafından karar düzeltme aşamasında yapılan yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına, 24/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SGK Rehberi
Bu haber 768 kez okundu.
30 Eylül - 13:01
Danıştay'dan 'mazeretsiz işe gelmeyen' memur için emsal karar!
15 Eylül - 10:00
Danıştay'dan 'eğitim tayinleri' için önemli karar!
02 Eylül - 09:59
Bürokratlar üç yerden nasıl maaş alabiliyor? İşte formülü....