SGK Rehberi
Kamu

Becayiş bedeli için kredi çeken imamın sözleşmesi feshedildi!

19 Kasım 2021 Cuma 11:27
Becayiş bedeli için kredi çeken imamın sözleşmesi feshedildi!
Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/1585 E. , 2021/760 K. nolu kararı ile para karşılığında becayiş yapan imam hatipe verilen cezada son noktayı koydu.

Dava süreci nasıl gelişti?

Karaman İli, Taşkale Köyü, … Camii'nde sözleşmeli imam hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan ortak nitelik şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeniden görev talep etmesi halinde tekrar görev verilmemesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın … tarihli ve … sayılı işleminin iptaline ve yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi hangi yönde karar verdi?

… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; olayda, imam hatip olarak görev yapan davacının, becayiş yapmak niyetiyle diğer bir meslektaşıyla para karşılığında anlaşmaya yönelik eylemlerini her ne kadar inkar etse de; hayatın olağan akışı içinde sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye sadece yardım etmek maksadıyla kredi çekip borç para vermeyeceği ve verilen paranın belli bir karşılık ve menafaat beklentisi içinde yapılacağı, diğer bir deyişle, söz konusu para gönderme işinin becayiş beklentisi ile yapıldığı, gerek parayı gönderen şahsın gerekse şahitlerin ifadesinden anlaşıldığı, para karşılığı becayiş yapmak niyetiyle yapılan anlaşmadan cayılması ve paranın şikayet neticesinde masrafına da kısmen katlanılarak 10 gün gibi kısa sürede geri iade edilmesinin imam hatip kadrosuna yapılacak atamalarda aranan, itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşıma şartını kaybettirecek ağırlıkta bir eylem olup olmadığının irdelenmesinin gerekir

Davacının dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemleri, olayın gelişimi ve davacının bu eylemlerinden dolayı kınama cezası ile cezalandırılmış olması da göz önüne alındığında, davacının dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemlerinin sözleşmesinin fesih edilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, davacının üzerine atılı eylemlerinden dolayı hizmet sözleşmesinin feshedilmesi ve yeniden görev talep etmesi halinde tekrar görev verilmemesi yönündeki … tarih ve … sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırı olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı mali haklarının, Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrası uyarınca davacıya ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan mali hakların davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi de davacıyı haklı buldu

Davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu yönünde karar vermiştir.

Danıştay 12. Dairesi son noktayı koydu

Danıştay 12. Dairesi davalı idarenin temyiz talebinde kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bir neden görülmediğinden temyiz istemini reddetmiştir.

 

SGK Rehberi
Bu haber 831 kez okundu.
30 Eylül - 13:01
Danıştay'dan 'mazeretsiz işe gelmeyen' memur için emsal karar!
15 Eylül - 10:00
Danıştay'dan 'eğitim tayinleri' için önemli karar!
02 Eylül - 09:59
Bürokratlar üç yerden nasıl maaş alabiliyor? İşte formülü....