SGK Rehberi
Yurtdışı

Yabancı Çalıştıran İşverenler Dikkat!

2 Temmuz 2014 Çarşamba 08:16
Yabancı Çalıştıran İşverenler Dikkat!

Yabancıların ülkemizdeki çalışmalarını izne bağlamak ve bunlara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla çıkartılan 4817 sayılı Kanunda, bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenlere bazı yükümlülükler verilmiştir. Ayrıca anılan kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen bağımlı ve bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenlere de bazı müeyyideler getirilmiştir.

…

4817 sayılı Kanunda,

Bağımlı çalışan yabancı, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancıyı,

KAPAT [X]

Bağımsız çalışan yabancı ise başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

…

4817 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde,

*Bağımsız çalışan yabancıların, çalışmaya başladıklarını ve çalışmanın sona erdiğini, çalışmaya başladıkları veya çalışmanın sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde,

* Yabancı çalıştıran işverenlerin yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren, yabancının çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren veya yabancının hizmet akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde,

Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları öngörülmüştür.

….

Çalışma izini olmaksızın bağımlı ve bağımsız çalışan yabancılar ile çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere ve 4817 sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 2014 yılında işlenen fiiller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları aşağıda açıklanmıştır.

*Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.612 TL,

* Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan her yabancıya 759 TL,

* Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.043 TL,

* 4817 sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene, her bir yabancı için 379 TL,

idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanacağı gibi kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını da karşılamakla yükümlü tutulmuşlardır.

SGK Rehberi
Bu haber 1,563 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?