SGK Rehberi
İşçi

Belediye şirketlerine yeni işçi alımına ilişkin kritik görüş

12 Ekim 2021 Salı 09:29
Belediye şirketlerine yeni işçi alımına ilişkin kritik görüş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediye şirketlerine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı ile yeni işçi alımı yapılacaksa uyulması gereken esaslar hakkında önemli bir görüş verdi.

Görüş yazısında şu ifadelere yer verilmiştir;

………….. Belediyesi tarafından Belediye şirketinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personele ücret ödemesinin ve diğer sosyal haklardan kaynaklanan tutarın Belediye bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağı ve Belediye şirketine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı konularında görüş talep eden ilgi yazı eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında; "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir." hükmü, yer almaktadır.

KAPAT [X]

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesinde; “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5 inci maddesinde; "İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi; “Mal ve hizmet Özet: Belediye şirketine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı, yeni işçi alımı yapılacaksa uyulması gereken esaslar hakkında alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir...” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Cetvellerde D-9 grubunda yer alan …….. İli ……… Belediyesinin nüfusunun 10.000'in üzerinde olması nedeniyle; söz konusu Belediyeye memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve geçici işçi alımlarında personel gider oranının yüzde otuzunu aşmayacak şekilde, belediye şirketine personel alımlarında ise iş artışı olması durumunda geçişe esas sözleşmede yer alan işçi sayısının en fazla yüzde yirmisine kadar, şirket personel giderleri de dâhil edilerek hesaplanan personel gider oranının yüzde kırkını aşması durumunda Bakanlığımızdan izin alınması halinde istihdamı mümkün bulunmaktadır.

 

SGK Rehberi
Bu haber 205 kez okundu.
18 Ekim - 14:41
1 yıl 2 ay önce evlenen kadın işçi, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?
15 Ekim - 17:05
Taşeron işçiler hangi izinleri kullanabilir?
15 Ekim - 10:02
KİT'lerdeki taşeron işçiler için kadro yolu açıldı!