SGK Rehberi
Soru Cevap

Kadroya geçirilen taşeron işçilere kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

8 Ekim 2021 Cuma 15:06
Kadroya geçirilen taşeron işçilere kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son 31.10.2020 tarihinde sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde 12.04.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda: “İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuz beş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir” denilmektedir.
Kadroya geçirilen sürekli işçilerin kıdem tazminatına esas başlangıç tarihinin belirlenmesinde uygulamada tereddüt yaşandığı görülmektedir. 375 sayılı KHK'nın Geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde "En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek kaydıyla.." hükmünün yer aldığı, bu hüküm doğrultusunda ise işçilerin hak ve alacaklarından vazgeçtiklerine dair beyannamenin verilmesinin kadroya geçiş için ön şart olarak kabul edildiği görülmektedir.

Diğer taraftan konuya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 10.10.2018 tarihli ve 68846 sayılı vermiş olduğu görüş yazısında işçinin sürekli işçi kadrosuna geçişinin yapıldığı işyerinde geçişten önce alt işverenler yanında çalıştırıldığı süreler dâhil hizmet süresinin hesaba katılması gerektiği belirtilmektedir.

Kdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

Net ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler.

SGK Rehberi
Bu haber 363 kez okundu.
03 Aralık - 06:00
İşçinin ölümü halinde mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi?
29 Kasım - 23:25
İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
16 Kasım - 21:45
Zorla izne çıkarılan çalışanın hakları nelerdir?