SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?

1 Mart 2021 Pazartesi 19:18
Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?
danıştay 2. Dairesi, başvuru süreleri içinde mezun olmasına rağmen, diploması geç düzenlendiği için görevde yükselme sınavına başvurusu reddedilen adayın açtığı davada, idarenin işlemini iptal etti
Dava; Sosyal Güvenlik Merkezinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan davacının, duyurusu yapılan şef ve memur kadroları için görevde yükselme ile diğer kadrolar için ise unvan değişikliği sınavına katılmak üzere yaptığı başvurunun, başvuru süresini kaçırdığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile işlemi iptal etmiş, Danıştay 2. Dairesi de bu kararı onamıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının başvurusu, başvuru sürelerini kaçırılması nedeniyle reddedilmiştir.

Ancak üniversiteden 25/01/2016 tarihi itibariyle, yani sınavlara başvuru tarihleri olan 25/01-08/02/2016 tarihlerinden önce mezun olmaya hak kazandığı, bu durumun dosyada bulunan diplomasından anlaşıldığı, diplomanın geç düzenlenmiş olmasının davacının kusuru olarak değerlendirilemeyeceği, aksi takdirde hukuk ve yasanın mezuniyet tarihi itibari ile kendisine tanıdığı haklardan yararlanmasına engel teşkil edeceği; sonuç itibarıyla dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır.


T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/15335

Karar : 2020/160

Tarih : 08.01.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI):


VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVACI):

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı . Sosyal Güvenlik Merkezinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan davacının, duyurusu yapılan şef ve memur kadroları için görevde yükselme ile diğer kadrolar için ise unvan değişikliği sınavına katılmak üzere yaptığı başvurunun, başvuru süresini kaçırdığı gerekçesiyle reddine ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının başvurusu, her ne kadar sınav başvuru sürelerinin kaçırılması nedeniyle reddedilmiş ise de anılan üniversiteden 25/01/2016 tarihi itibariyle, yani sınavlara başvuru tarihleri olan 25/01-08/02/2016 tarihlerinden önce mezun olmaya hak kazandığı, bu durumun dosyada bulunan diplomasından anlaşıldığı, diplomanın geç düzenlenmiş olmasının davacının kusuru olarak değerlendirilemeyeceği, aksi takdirde hukuk ve yasanın mezuniyet tarihi itibari ile kendisine tanıdığı haklardan yararlanmasına engel teşkil edeceği;sonuç itibarıyla dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacının, sınav başvuru tarihlerinin bitiminden itibaren 15 gün sonra sunduğu ... Diplomasında öğrenimini 25/01/2016 tarihinde tamamladığı, ancak diplomanın 15/02/2016 tarihinde tanzim edildiği, davacının da diplomayı 23/02/2016 tarihinde ibraz ettiği, bu anlamda başvuru süresi içinde diplomasını sunmadığı için sınava başvuru süresini kaçırdığı, kendisi ile aynı durumda olan tüm personele aynı uygulamanın yapıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: 25/01/2016 tarihi itibarıyla . Fakültesi Sosyoloji Lisans Bölümünden mezun olmaya hak kazandığı, davalı idarenin ilana çıktığı tarihte diplomasının henüz eline ulaşmadığı, yaptığı başvuru neticesinde 27/01/2016 tarihli . Üniversitesi . Fakültesi Dekanlığı Kocaeli Gebze Büro Yöneticiliğinden aldığı ''Ön Lisans Yazısı'' ile davalı idareye bu sınavlara katılmak için aynı tarihli dilekçeyle başvuruda bulunduğu, ancak davalı idarece Dekanlıktan alınan Ön Lisans Yazısının diploma yerine geçmeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, diplomasının 15/02/2016 tarihinde geç düzenlenmiş olmasının kendisinden kaynaklanmadığı, bu nedenle sınava alınmamasının başta hakkaniyet ilkesi olmak üzere hukukun genel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. .. İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Memurlar.Net
Bu haber 139 kez okundu.
23 Haziran - 15:00
Yetim aylığı bağlatmada mal varlığının sakıncası var mı?
17 Haziran - 15:00
7 yıl memuriyet hizmeti olan memurun eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
15 Haziran - 20:00
Emekli memur kamuya yeniden atanırsa yıllık izin durumu ne olur?