SGK Rehberi
Mevzuat >> Genelgeler

Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar hakkında 2009/73 nolu SGK Genelgesi

12 Ekim 2012 Cuma 00:36
Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar hakkında 2009/73 nolu SGK Genelgesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07- 469 22/05/2009
Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

GENELGE
2009/ 73

1. GENEL AÇIKLAMALAR

KAPAT [X]

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28 inci maddesine 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen fıkra ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2. KAPSAMDAKİ SİGORTALILAR

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden;

a) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara tabi çalışırken Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren,

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192 inci maddeleri uyarınca sigortalı olan,

c) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılıkları devam eden, kadın sigortalılar yararlanacaklardır.

Bu kapsamdaki kadın sigortalıların emeklilik talebinde bulunmadan önce kayıt ve tescillerinin yapılması sağlanacak, ancak açıkta iken veya emeklilik/yaşlılık aylığı talebiyle birlikte bu haktan yararlandırılmasının istenilmesi halinde bunlar hakkında da aktif sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

3. 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/ (a) ve (b) BENTLERİNE TABİ SİGORTALILARIN BAŞVURUSU VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sevk işlemleri 30/04/2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelge ile talimatlandırılan hususlar doğrultusunda yapılacaktır.Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden Kuruma başvuran kadın sigortalıların çocuklarının sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılacaktır.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır. Kadın sigortalının Kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacak, ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı olarak tescil edildikleri halde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmayacaktır.

4. 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/ (c) BENDİNE TABİ SİGORTALILARIN BAŞVURUSU VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalılar 30/04/2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre alınan sağlık kurulu raporu ile birlikte,

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışması olup, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayan kadın sigortalılar, görev yaptıkları kamu idareleri aracılığı ile,

- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192 nci maddeleri uyarınca sigortalı olanlar doğrudan, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan birimine müracaat edeceklerdir.

5 . RAPORLARIN İNCELENMESİ

30/04/2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda;

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kadın sigortalıların çocukları için sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen ve sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine;
- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kadın sigortalıların çocukları için sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen ve Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan birimine;

intikal ettirilen raporlar, Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı (Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA) veya sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezleri tarafından Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanacaktır.

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı ile sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı’na değerlendirme yapılmak üzere sağlık kurulu raporları gönderilirken, üst yazıda; 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince değerlendirme yapılacağı belirtilecek ve kadın sigortalının ilave hizmetinin hesaplanabilmesi için, Genelgenin 6 ncı bölümünde belirtilen durumların ortaya çıkış tarihleri dikkate alınarak 28 inci madde kapsamına gireceği tarih itibariyle çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olup olmadığı sorulacaktır.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı düzenlenen raporlar Sağlık Kuruluna gönderilerek maluliyet tarihlerinin ayrı ayrı bildirilmesi istenecektir.

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tarih, kontrol muayenesi gerekiyorsa kontrol muayenesine tabi tutulacağı tarih veya çocuk başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul değilse malul olmadığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ya da sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine bildirilecektir.

6. TOPLAM HİZMETE EKLENECEK VE EMEKLİLİK YAŞINDAN DÜŞÜLECEK SÜRENİN TESPİTİ

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;

- Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,
- Çocuğun doğum tarihine,
- Ölmesi halinde ölüm tarihine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
- Çocuğun evli olup olmadığına,
- Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,
göre belirlenecektir.

Kadın sigortalılara 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin hesabında,
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,
-01/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve 5510 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan,
süreler dikkate alınacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.

6.1. 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır

Örnek 1: 01/01/2005 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/07/2006 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapor Sağlık Kuruluna gönderilirken, çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olup olmadığı sorulmuş, Sağlık Kurulunca çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalı 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden 01/10/2008 tarihi itibariyle yararlandırılmaya başlanacaktır.

Örnek 2: 01.02.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2007 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre, 01/01/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/01/2009 olacaktır.

Örnek 3: 01/03/2006 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2008 tarihinde doğan çocuğu hakkında, 18/11/2009 tarihinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/09/2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/10/2008 olacaktır.

6.2. 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonra Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlayacaktır.

Örnek 1: 01/11/2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında , sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/07/2011 olacaktır. .

Örnek 2: 01/11/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının 01/01/1995 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin
başlangıç tarihi 01/11/2010 olacaktır.

Örnek 3: 01/08/2007 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya devam eden kadın sigortalının 18/01/1999 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/08/2001 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/10/2008 olacaktır.

6.3. Kontrol Muayenesine Tabi Tutulacak Çocuklar

Kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süresi, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma halinin devam ettiği sürede geçen çalışmalarına göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma halinin yapılacak kontrol muayenesi sonucu ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapora göre başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumunun ortadan kalktığı tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.

Örnek : 01/11/2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olduğu ve kontrol muayenesine tabi olması gerektiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra yapılan kontrol muayenesi sonucu düzenlenen 01/07/2012 tarihli sağlık kurulu raporuna göre ilgili Kurum sağlık kurulu tarafından çocuğun 01/05/2012 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumun ortadan kalktığına karar verilmesi halinde 01/05/2012 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

6.4. Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Olduğu Tespit Edilen Çocuğun Ölmesi

Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali Kurum sağlık kurulları tarafından tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.

Örnek : 01/07/2009 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun 01/10/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra çocuk 12/09/2010 tarihinde ölmüştür. Çocuğun öldüğü 12/09/2010 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

6.5. Evlat Edinilen Çocuğun Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumda Olması

Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de kadın sigortalı bu Kanun hükmünden yararlandırılacaktır.

Bu durumda olan kadın sigortalının ilave hizmeti belirlenirken diğer hususlarla birlikte çocuğun evlat edinildiği tarih de göz önünde bulundurulacak, ancak ilave hizmetin verileceği sürenin başlangıcı çocuğun evlat edinilme tarihinden önce olamayacaktır.

Örnek: 01/01/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuğu 01/01/2011 tarihinde evlat edinmiştir. Ancak, Kurum sağlık kurulunca çocuğun 01/10/2010 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilmiştir.

Sigortalı kadının ilave hizmetin hesabına esas sürenin başlangıç tarihi 01/01/2011 olacaktır.

6.6. Kadın Sigortalının Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğunun Birden Fazla Olması

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde maluliyet tarihi eski olan rapor esas alınarak Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanacağı hizmet süresinin başlangıcı belirlenecektir.

Çocuklardan birinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumundan çıkması halinde diğer çocuklarından dolayı kadın sigortalıya ilave hizmet verilmeye devam edilecektir. Ancak, diğer çocukların maluliyetlerinin başlangıç tarihi malul durumdan çıkan çocuğun çıkış tarihinden sonraki bir tarih ise bu çocuklarının maluliyetinin başlangıç tarihten itibaren ilave hizmet süresi verilecektir.

Örnek 1 : 01/06/2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/10/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2010 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 17/11/2020 tarihinde evlenmiştir. Buna göre kadın sigortalı ara verilmeden diğer çocuğun rapor tarihi 01/11/2010 olmasına rağmen ilave hizmet süresinden 01/10/2009 tarihinden itibaren kesintisiz yararlanmaya devam edecektir.

Örnek 2 : 01/07/2009 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/11/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2015 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 03/12/2013 tarihinde vefat etmiştir. Buna göre kadın sigortalı ilave hizmet verilen çocuğunun vefat ettiği 03/12/2013 tarihi ile diğer çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul duruma girdiği 01/11/2015 tarihi arasında ilave hizmet süresinden faydalanamayacaktır.

6.7. Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğun 2828 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Korunma, Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden Faydalanması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sürekli veya süreksiz olarak faydalanması dikkate alınarak kadın sigortalılara ilave hizmet verilecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalandıkları süre için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir.

7. İLAVE HİZMET SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK SÜRELER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek kadın sigortalıların prim ödeme gün sayıları değerlendirilirken,

- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca hesaplanan fiili hizmet süresi zammı,
- 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca hesaplanan itibari hizmet süresi,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul birden fazla çocuğu olanlardan ikinci ve diğer çocukları,

için ilave hizmet süresi verilmeyecektir.

Örnek : 01/05/2000 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında çalışmaya başlayan ve 01/10/2008 tarihinden sonra da 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammına tabi olarak çalışmasını devam ettiren kadın sigortalının, 01/10/2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilen çocuğu bulunmaktadır. Bu kadın sigortalının hizmetine fiili hizmet süresi zammı ile 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre ilave edilecek ek süresi ayrı ayrı hesaplanıp eklenecek, ancak, 28 inci madde gereğice ilave edilecek ek sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı dikkate alınmayacaktır.

Kadın sigortalının boşanması durumunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun velayetinin,
- Çalışmaya başladığı tarihten önce başka birisine verilmesi halinde çalışmaya başladığı,
- Çalışmaya başladığı tarihten sonra başka birisine verilmesi halinde velayetin verildiği,

tarihten itibaren geçen çalışmalarından dolayı ilave hizmet verilmeyecektir.

Örnek : 01/06/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun, 01/10/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra kadın sigortalı 12/09/2012 tarihinde eşinden ayrılmış ve çocuğun velayeti bu tarihten itibaren kadın sigortalının eşine verilmiştir. Bu durumda 01/06/2010 tarihinden çocuğun velayetinin babaya verildiği 12/09/2012 tarihi arasında geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilecek, bu tarihten sonra ise herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

Ayrıca, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak geçen süreler ile sadece genel sağlık sigortasına prim ödenerek geçen süreler ilave edilecek hizmet süresinin hesabında değerlendirilmeyecektir.

8.KADIN SİGORTALININ HİZMET KAYITLARININ OLUŞTURULMASI

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı sağlık kurulu tarafından başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğuna karar verilen çocuğun;

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayıldığı tarih,
- Kontrol muayenesine tabi tutulacaksa kontrol muayene tarihi,
- Kontrol muayenesi sonucunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdan çıkmış ise çıkış tarihi,
- Velayeti başka birisine verilmiş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihi,
- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanmaya başladığı tarih,
- Evlenmesi halinde evlenme tarihi,
- Ölmesi halinde ölüm tarihi,

bilgisayara kaydedilecektir.

Söz konusu bilgisayar programları işletime açılıncaya kadar başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olduğunun tespit ettirilmesini talep eden kadın sigortalıların çocukları ile ilgili yazışmalar sigortalıların sicil dosyaları üzerinden yürütülecek, ancak, ilgili bilgisayar programları işletime açıldığında bilgisayara gerekli aktarma işlemlerinin yapılmasını teminen başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılan çocuklara ve sigortalılara ait bilgiler Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ya da sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezleri tarafından geçici olarak bir deftere veya bilgisayarda oluşturulacak dosyaya kaydedilecektir.

Bilgisayar programları işletime açıldığında, söz konusu programların kullanımı hakkında ayrıca talimat verilecektir.

Kapsamdaki kadın sigortalıların tescil kütüklerinin oluşturulması Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı veya sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezleri tarafından, hizmetin ilavesi ve emeklilik yaş haddinden indirim işlemleri ise emeklilik işlemlerini yürüten daire başkanlıkları ile sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

SGK Rehberi
Bu haber 1,265 kez okundu.
10 Nisan - 18:00
SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
06 Mart - 11:54
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
05 Mart - 08:33
SGK'dan gazeteciler genelgesi