SGK Rehberi
Mevzuat

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği

27 Ekim 2020 Salı 03:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK

UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, bunların mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve görevlendirilmeleri, görev ve sorumlulukları, denetim ve inceleme işleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

ç) Defterdarlık birimleri: Muhasebat ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünü,

d) Fiili hizmet süresi: 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca yapılacak geçici görevlendirmeler dışındaki geçici görevlendirmeler ile aylıksız izinde geçen süreler hariç, Defterdarlık Uzmanı ve/veya Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,

g) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Uzman: Defterdarlık Uzmanını,

h) Uzman yardımcısı: Defterdarlık Uzman Yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama

Giriş sınavı

MADDE 4 - (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak tek aşamadan oluşur.

(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.

(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.

c) KPSS'den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 - (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmi Gazete, e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ile Bakanlık resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı ve yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavına başvuru

MADDE 7 - (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 8 - (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9 - (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; birim amiri veya yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 10 - (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı konuları

MADDE 11 - (1) Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.

(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 12 - (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

MADDE 13 - (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 14 - (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavı sonuçları ve duyurulması

MADDE 15 - (1) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınavın yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır.

(3) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 16 - (1) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17 - (1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 18 - (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 - (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki amaç

MADDE 20 - (1) Yetiştirilmedeki amaç;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,

ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

f) Bilgisayar ve teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesini,

sağlamaktır.

Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilme

MADDE 21 - (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcıları;

a) Genel Müdürlük veya ilgili birimler tarafından mesleki temel eğitim ile denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.

b) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla kurslardan yararlandırılabilir.

(3) Uzman yardımcılarına, yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Defterdarlık birimleri arasında yer değişikliği yaptırılabilir.

(4) Uzman yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında uzaktan eğitim yöntemlerinden de yararlanılabilir.

(6) Mesleki temel eğitimin konuları ile denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, süresi, sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 22 - (1) Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınavı, konuları, duyurusu ve itiraz

MADDE 23 - (1) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına giren konular ile mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları, devlet muhasebesi, kamu hukuku, kamu personeli ile denetim ve inceleme usulleri konularında yapılır.

(3) Yeterlik sınavının sözlü aşaması; uzman yardımcısının,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin tamamı için elli puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.

(6) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe duyurulur.

(7) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı komisyonu tarafından en geç on gün içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 24 - (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; birim amiri veya yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(3) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Yeterlik sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 25 - (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Ek sınav hakkı

MADDE 26 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atama

MADDE 27 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

MADDE 28 - (1) 26 ncı maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

MADDE 29 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları;

a) Defterdarlığın görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

ç) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,

görevlidir.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

(3) Uzmanlar, ilgili mevzuatı uyarınca soruşturma ve ön inceleme işlerini yapmakla görevlendirilebilir.

(4) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca uzmanlara, defterdarlık birimlerini denetim ve inceleme görevi verilebilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 30 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar:

a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.

c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.

ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.

d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.

(3) Uzmanlar, denetim ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;

a) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.

b) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.

Görev yerlerinin belirlenmesi, görevlendirme ve yer değişikliği

MADDE 31 - (1) Uzman yardımcılarının görev yerleri; giriş sınavı ile temel ve hazırlayıcı eğitim sınavı notlarının aritmetik ortalaması esas alınarak oluşturulan başarı sırasına göre, tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve atamaları yapılır.

(2) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilen uzmanların yer değiştirme işlemleri Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir. Bunlar, bu görevleri yürüttükleri sürece başka işlerle görevlendirilemez.

(3) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilecek uzmanı bulunmayan Defterdarlıklara, söz konusu işler için talepte bulunmaları halinde Bakanlıkça geçici olarak diğer Defterdarlıklardan görevlendirme yapılabilir.

(4) Uzman yardımcılarının, giriş sınavından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Mazeret halleriyle ilgili olarak ikinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve İnceleme

Yıllık çalışma programı

MADDE 32 - (1) Denetim ve inceleme işlerine ilişkin hazırlanan yıllık çalışma programları Defterdarın onayı ile yürürlüğe konulur.

(2) Yıllık çalışma programı kapsamındaki faaliyetler Defterdarlıklar tarafından değerlendirilir ve sonuçları yıl sonunda Genel Müdürlüğe raporlanır.

Haberleşme

MADDE 33 - (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde, faksla veya elektronik imzalı elektronik posta ile de yapılabilir.

(2) Denetim ve incelemeyle görevlendirilen uzmanlar, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmelerini Defterdarlık kanalıyla; Defterdarlık birimleri ile haberleşmelerini doğrudan yapabilir.

Resmi mühür

MADDE 34 - (1) Denetim ve inceleme işleri ile görevlendirilenlere, bu görevlerinde bulundukları sürece resmi mühür verilir.

(2) Denetim ve inceleme görevlerinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılanların mühürleri Defterdarlıkta muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Denetime tabi olanların mecburiyeti

MADDE 35 - (1) Denetime tabi birimlerde görevli personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.

(2) Denetim ve inceleme yapılan birimin yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.

(3) Denetim süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, denetim ve incelemeyle görevlendirilenlerin talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.

Bildirimde bulunma

MADDE 36 - (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenler; memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetlerine göre, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde doğrudan, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ise Defterdarlıkları aracılığıyla ilgili mercilere bir raporla, inceleme veya soruşturma yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunur.

Yardım zorunluluğu

MADDE 37 - (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenlere görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Defterdarlık yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.

Düzenlenecek raporlar

MADDE 38 - (1) Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde;

a) Denetim sonucunda noksan veya hatalı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen işlemler hakkında cevaplı rapor,

b) Denetlenen birimin; insan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel performansına, iş süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler hakkında denetim raporu,

c) Tetkik ettirilen konularla ilgili olarak inceleme raporu,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda soruşturma raporu,

d) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu,

düzenlenir.

(2) Ayrıca;

a) Araştırma işleri için araştırma raporu,

b) Hizmetin geliştirilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve tekliflerini ifade etmek üzere görüş ve öneri raporu,

düzenlenir.

Denetim standartları

MADDE 39 - (1) Denetim standartları ile denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin diğer hususlar Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sürekli gelişim

MADDE 40 - (1) Genel Müdürlük, uzmanların bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve uzmanlar bu programlara katılır. Ayrıca, Defterdarlıklarca eğitim programı düzenlenir.

(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.

Yeniden atama

MADDE 41 - (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, kadro ve ihtiyaç durumuna göre uzmanlığa yeniden atanabilirler.

Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı

MADDE 42 - (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 - (1) 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları ile diğer iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komisyonlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yayımından önce bulundukları yerlerdeki görevlerine devam ederler.

(4) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan; yönerge, genelge ve genel yazıların bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete
Bu haber 63 kez okundu.
15 Nisan - 04:30
Kamu personeli dahil birçok konuda düzenleme yapan 7394 sayılı Kanun yürürlüğe girdi
08 Mart - 06:46
Nükleer Düzenleme Kanunu Resmi Gazete'de
22 Ocak - 00:47
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarına ilişkin % 2,5 atış Resmi Gazete'de