SGK Rehberi
Mevzuat

Memurin Kanunu (Mülga)

7 Haziran 2020 Pazar 14:07
Memurin Kanunu (Mülga)

Memurin kanunu
(Besmî Ceride ile neşir ve ilâm : 31/ITI/1926 - Sayı : 336)
No. 788

Memur ve müstahdemlerin tarifi
BİRİNCİ MADDE — Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumî veyahut hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur denir.
Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin sicillinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk ve salâhiyetinden müstefit olmayan kimseye müstahdem denir.

Kanunun dairei şümulü
İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun ahkâmı askerden maada bilûmum Devlet memurlarına şamildir. Ancak jandarma, hususiyetine göre, işbu kanunun umumî hatları dahilinde ayrıca bir kanuna tâbidir.

ÜÇÜNCÜ" MADDE — Müstahdemlere mukaveleleri mucibince muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdirde bunların tarz ve şeraiti istihdamları dairei aidelerince tesbit olunur. Bu şartları kabul ile hizmet deruhde edenlerin bir gûna talep ve şikâyete hakları olamaz.

Memur ve müstahdem olabilmek şartları
DÖRDÜNCÜ MADDE — Memur olabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lâzımdır :
A - Türk olmak,
B - Hukuku siyasiyesine sahip olmak,
C - Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli haysiyet ve namus cürüm ve
alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkûm bulunmamak,
D - Lâakal orta mekteplerden mezun olmak (Bu şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu veya talipler arasında orta mektep mezunları bulunmadığı halde müsabaka ile alınır).
Meslek mekteplerinde tahsilini ikmal edenler, orta tahsili ikmal etmemiş olsalar dahi, meslekleri dahilinde memur olurlar.
H - Hizmeti filiyei askeriyesini ifa etmiş veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş olmak veya hizmeti askeriyeye elverişli olmadığı sabit bulunmak veya tecil edilmek,
V - Sarî hastalıklara müptelâ olmamak veya vazifesini muntazaman ifaya mâni olabilecek bedenî ve aklî arıza ve hastalıklarla malûl bulunmamak,
Z - Ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil olmamak (Bu kanunun neşrinden evvel ecnebi kadınlarla teehhül etmiş bulunan memurin; Hariciye, Müdafaai Milliye
ve Bahriye vekâletlerinde istihdam edilemezler).

BEŞlNCÎ MADDE — Müstahdem olabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lâzımdır :
A - Türk olmak,
B - Hukuku ammeden memnuiyet cezasile mahkûm olmamak,
C - Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli haysiyet ve namus cürüm ve
alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkûm bulunmamak,
D - Sarî hastalıklara müptelâ olmamak veya vazifesini muntazaman ifaya mâni olabilecek bedenî ve aklî arıza ve hastalıklarla malûl bulunmamak (Devletçe
görülecek lüzum üzerine hizmete alınacak ecnebi müstahdemler şeraiti hususiyeye
tabidirler).

ALTINCI MADDE — Kadınların memur ve müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri her vekâletin memurlarına ait kanunlarında tesbit olunur.

Namzetlik
YEDlNCl MADDE — Iptidaen memuriyete almanlar sınıflarına göre mensup oldukları vekâletler memurin kanunlarmda miktarı tesbit edilmek üzere asgarî altı ay azamî iki sene müddetle namzetlik devresi geçirirler. Namzetlik müddetinin sonunda ehliyeti haiz oldukları kalem âmirlerinin teklifi ile daire amirlerince tasdik edilenler usulüne tevfikan katî surette memuriyete kabul olunurlar. Ehliyeti haiz görülmeyenlerin diğer bir dairede yeniden namzetlik devresi geçirmeleri caizdir. Bunun neticesinde de ehliyeti sabit olmayanlar memuriyete kabul edilmezler.

Memurların ziraat, sınaai ve i icabetle iştigalleri
SEKÎZÎNCl MADDE — Memurlar ticaret ve sınaatle iştigal edemezler. Kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya bilvasıta işletebilirler. Şirketlerde vazife deruhde edemezler. Ancak kooperatif şirketlerinde meclisi idare azalığı ve hesap müfettişliği edebilirler.

Memurların siyasetle iştigalleri
DOKUZUNCU MADDE — Memurla rm siyasî cemiyet ve klüplere intisap ve devamları, her nevi intihabata müdahaleleri ve siyasî neşriyat ve beyanatta bulunmaları memnu ve bilmuhakeme sübutu halinde tartlarım muciptir. Vekillerin mezun kılacakları memurlar ile valiler ve onların salâhiyet verecekleri memurlar beyanatta bulunabilirler.

Memurinin sicilli
ONUNCU MADDE — Her memurun bir sicilli bulunur ve âtideki hususat sicillin esaslarını teşkil eder :
A - ismi, mahlası, lâkabı, mezhebi, milliyeti,
B - Pederinin ismi, validesinin ismi,
C - Tevellüt tarihi ve doğduğu yer ve memleketi,
D - Tahsili ve müktesebatı sairesi,
H -Nafakası üzerine vacip olan kimseler,
V - Mazhar olduğu mükâfatlar ve esbabı,
Z - Duçar olduğu mücazatlar ve esbabı,
H - Bulunduğu memuriyetler,

T - Asarı var ise esamisi ve mevzuları,
Y - Emlâki ve serveti ve bunların menşeleri,
K -. Ahvali sıhhiyesi,
L - Memuriyeti haricinde şerefi mucip veya fahrî hizmetleri.

ON BİRİNCİ MADDE — Umum memurların ayni numune üzerine sicilleri tertip edilir ve her memurun bir sicil numarası bulunur.

ON iKlNCl MADDE — Sicillin bir nüshai musaddakası alâkadar memura verilir, her memur sicilline ve sicillinin nüshai musaddakasma raptedilmek üze re her beş senede bir defa bir kıta yeni fotoğrafisini mensup olduğu daireye vermekle mükelleftir. Şekil ve şemailde tebeddülat vaki olursa bu fotoğrafı daha evvel verilebilir.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Tayinleri merkeze ait memurların sicilleri vekâlet veya daierlerinde ve tayinleri vilâyetlere ait memurların sieüleri merkez veya vilâyetlerde bulunur.

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Her memurun bir mahrem dosyası bulunur.
Memurların ahvali zatiyeleri, hulk ve siretleri gibi hususat hakkında âmirler ve müfettişlerin verdikleri tezkiye varakaları üe raporlar mündericatı sicillerine işaret edilmeyip mahrem dosyasına vazolunur.
Mahrem dosyalar merkezde memurin müdürlerinin, taşrada valilerin tahtı muhafazasında bulunur.

ON BEŞİNCİ MADDE — Bir daire veya vilâyetten diğerine nakledilen memurun sicillinin musaddak suretüe dosyaları o daire veya vilâyete gönderilir.

ON ALTINCI MADDE — inzibat komisyonları kararma iktiran etmeyen mükâfat ve mücazat ve tekaüde müteallik hiç bir madde sicille dercedilmez. Ancak vekiller veya valiler tarafından resen verilen takdirnameler sicille dercedilir.

ON YEDİNCİ MADDE — Her memura icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek numune veçhile fotoğrafisini havi bir hüviyet varakası verilir.

ON SEKİZİNCİ MADDE — Memurların teşrifat ve elkap hususatı ve resmî muharreratta kullanılacak tabirat, umum teşrifat nizamnamesile tesbit olunur.

Memurların intihap ve tayin ve terfileri
ON DOKUZUNCU MADDE — Memurlar tayinleri itibarile dört dereceye ayrılırlar :
A - Büyük Millet Meclisince intihap olunanlarla kanunları mucibince icra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunanlar,
B - Kanunları mucibince Vekil ve Başvekilin müşterek kararnameleri ve Reisi cumhurun tasdiki ile tayin olunanlar,
C - Kanunları mucibince vekil, vali ve müdürü umumiler taarfmdan tayin olunanlar,
D - Kaymakam veya o sınıftaki salâhiyettar makamlar tarafından tayin olunanlar.
Memurlarm tayin ve terfilerine tekaddüm eden inha ve intihap muamelâtının suret ve mercii icraları her vekâletin memurin kanununda tasrih edilir. Bu mercilerin inha ve intihaplarına iktiran etmeyen tayinler keenlemyekündür ve alâkadarların şikâyetleri üzerine Şûrayi Devlet veya mahkemei temyiz kararile iptal olunur.

YİRMİNCİ MADDE — Terfi için her memuriyette en aşağı üç sene bulunmak lâzımdır. Terfide kıdem esastır. Kıdemde müsavat halinde ehliyet sebebi tercihtir. Ehliyetin takdiri salâhiyettar heyetlere aittir.

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yirminci maddede zikredilen müddeti ikmal eden memurinden mafevk memuriyete ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik edilmeyenlerin esas maaşlarına her üç senede bir yüzde on zammolunur. Muayyen müddeti ikmal edipte mafevk memuriyete ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik olunanlar münhal bulunmaması dolayısile terfi eylemezler ise esas memuriyet maaşlarına her üç senede bir yüzde on beş zammedilir. Bu zamlarla esas memuriyet maaşının baliği mafevk derecenin maaşından efzun olan memurlar terfileri halinde de maaşı İmlilerini alırlar.
Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı olmayan memurlar muayyen müddeti ikmal ettikçe esas memuriyet maaşlarının yüzde on beşi nisbetinde zam alırlar.

Takdirname v e hükümleri
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Vazifesinde fevkalâde muvaffakiyet gösteren memulara takdirname verilir. Takdirnamelerde itasına sebep olan hizmet tasrih edilmek şarttır.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Takdirnameler, resen veya inzibat komisyonlarının kararları üzerine, merkezce mansup memuriyete vekâletlerinden ve vilâyat memurini taliyesine valiler tarafından ta stir olunur.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir takdirname bir tevbihnameyi refeder.

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Üç takdirname bir sene kıdem zammını müstelzimdir. Üçüncü takdirnameden sonra terfi için muayyen olan her müdet zarfında beş takdirname alanlar bir sene kıdem zammına nail olurlar.
İnzibatî cezalar

YİRMİ ALTINCI MADDE — İnzibatî cezalar şunlardır :
A - İhtar,
B - Tevbih,
C - Maaş katı,
D - Kıdem tenzili,
H - Sınıf tenzili
V - memuriyetten ihraç,
A - İhtar; memuru vazifesinde dikkate davettir ve âmiri tarafından icra edilir. Kabili itiraz değildir, sicile geçmez.
B - Tevbih; memurun idari ve inzibatî uakisası dolayısile muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir.
C - Maaş katı; memurun bir haftadan on beş güne kadar maaşının kesilmesidir, s A
1) - Kıdem tenzili; memurun yalnız terfiine müessir olmak üzere kıdeminden üç aydan bir seneye kadar tenzildir.
H - Sınıf tenzili memurun maaş itibarile bir mertebe madununa indirilmesidir.
V - Memuriyetten ihraç; memuru bir daha memuriyette kullanılmamak üzere memuriyetten çıkarmaktır.
B, C, D, H, V fıkralarındaki cezalar komisyon kararile vekil veya valiler tarafından tatbik ve memurun sicilline kaydolunur.

YÎRMl YEDlNCl MADDE — Yirmi altıncı maddede zikrolunan cezalardan her birinin üç defa tekerrürü bir derece daha ağır cezayi müstelzimdir.

YIRMl SEKİZİNCİ MADDE — ihtarı mucip ahval şunlardır:
Vazifede lâkaydi göstermek, vazifeten kendisini ziyarete gelenlerden ve eshabı mesalihten maada kimselerle iş ba şrnda görüşmeği itiyat etmek ve rüfekasma durüşt muamelede bulunmak, vekara münafi hareket, kanunlar, nizamlar, talimatlar veya emirler ve kararlar ile muayyen hususat hakkında bilâ lüzum işar ve istişarda bulunmak ve telgraf keşidesinde israf eylemek, istilâmlara muayyen müddet zarfında cevap vermemek, işde intizamsızlık göstermek.

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tevbihi mucip ahval şunlardır:
Bir meselenin evrakını bilâsebep bir masada bir günden ziyade alıkoymak, maiyetindeki memur ve müstahdemleri zatî işlerinde istihdam etmek, vazifesi başına iki defa bilâmazeretin geç gelmek veya erken gitmek veyahut bir ay zarfında mezuniyetsiz ve mazeretsiz bir gün gelmemek, memuriyet haysiyetini muhil harekette bulunmak, vazifesi başında âmire hürmetsizlik etmek, kendi sun ve taksiri ve müsamahası neticesi olarak bilâıztırar deyninden dolayı kesbi katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm olmak.

OTUZUNCU MADDE — Maaş katını mucip ahval şunlardır:
Kabili setr ve ihfa olmayacak derecede sarhoşluk, madununa ve eshabı mesalihe suimuamele etmek, bir ayda bir günden fazla sekiz günden az mazeretsiz veya mezuniyetsiz vazifesine devam etmemek, şahsa ait olarak vukubulan müracaatlerde alâkadarlara işin neticesi hakkında malûmat vermemek.

OTUZ BlRlNCl MADDE — Kıdem tenzilini mucip ahval şunlardır:
Bir ayda yedi ve bir senede ceman yirmi günden fazla mazeretsiz veya mezuniyetsiz vazifeye devam etmemek, kanunlara ve nizamnamelere muvafık verilen emri infaz etmemek.

OTUZ İKİNCİ MADDE — Sınıf tenzilini mucip ahval şunlardır:
Kumar oynamak, vazifesi basma sarhoş gelmek, hava oyunu oynamak, muayyen terfi müddeti zarfında ceman iki ay mazeretsiz ve mezuniyetsiz devamsızlığı görülmek.

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — ihracı mucip ahval şunlardır:
Kumar oynatmak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar ve hicabı mucip harekette bulunmak, harp, ihtilâl, isyan gibi fevkalâde ahvalde bilâemir ve bilâzaruret vazifei memuriyetini terketmek, memuriyetine aid mahrem dosyalar mündericatmı işfa etmek.

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Memurinin kanunen müstelzimi mücazat bir cürmü tahakkuk ettikte hakkında ahkâmı umumiye cari olmakla beraber 28, 29, 30, 31, 32, 33 ncü maddelerdeki inzibatî cezalar da ayrıca tatbik olunur,

Mecburî tahvil
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Memurin aleyhine inzibatî ve cezaî bir muameleyi müstelzim olmamak üzere halk tarafından vukubulan ve dairei aidesi tarafından varit görülen şikâyet üzerine mahalline müfettiş veya muhakkik günderilir. Tahkik raporları inzibat komisyonunca badettetkik vaki şikâyet teeyyüt eder ise o memurun rızasına bakıl mıyarak mezkûr komisyon kararile tahvili caizdir.

OTUZ ALTINCI MADDE — Bir vekâlet veya dairede memuriyet inhilâl edince kanununa tevfikan yine o vekâlet veya daire memurlarından biri terfian tayin olunur. Bir vekâlet veya daire memurları arasında ehli bulundukça
diğer vekâlet ve dairelerinden veya hariçten memur alınamaz.

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Uzaklıklarına veya sıhhî ve idarî ve iktisadî esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olmalarına binaen İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik ve dereceleri tespii, olunan mahallere bu mahaller haricinde gönderilen memurlara sülüsten bir misline kadar maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki senei kâmileye mukabil bir sene kadar kıdem zammolunur. Bu gibi mahallere gönderilen memurlar üç senei kâmile nihayetinde başka mahalle tahvillerini bihakkın talep edebilirler. Müracaatleri üç ay zarfında terviç olunmayan memurların istifaları mecaz olup kendilerine memuriyeti sabıkalarına muadil memuriyet verilinceye kadar tam maaş ve tahsisat ita kılınır.

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — He r vekâlet ve dairenin şube müdüriyetlerile müdürü umumiliklerine ve valilik ile müsteşarlığa irtika edebilmek için 37 nci madde veçhile tayin olunan mahallerde en az üç sene memuriyet vermiş olmak şarttır.

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve hakkında emri mahsus bulunmayan mesailde memurların içtihadı hareketleri caizdir.

KIRKINCI MADDE — Memur, emir ve talimatname ve nizamname ve kanun hükümlerine mugayir olarak her hangi bir makam veya âmirinden bir emir telâkki edince onun ahkâma mugayeretini kendi âmirine bildirir. Âmiri ısrar eder ise memur bütün mesuliyeti kendi âmirine ait ve münhasır olduğunu tahriren bildirerek o emri infaz eder. Bu misillû emirlerin kanunen cürüm teşkil eden mevattan bulunmaması lâzımdır. Aksi takdirde memur bu emri katityen infaz etmez ve daha yüksek makama keyfiyeti bildirmeğe mecburdur.

KIR K BİRİNCİ MADDE — Memurlar yekdiğerine muavenet ve muzaherete mecburdurlar. Müstakil vazifesi olan memur münhasıran vazifesinden ve vazifeleri kanunları mucibince müşterek olan memurlar o vazifeden müştereken mesuldürler.

Tahvil ve becayiş
KIRK İKİNCİ MADDE — Tahvil rızaya tâbidir.
İşbu kanunda münderiç sebeplerden biri olmadan bilârıza tahvil edilen memurlar Şûrayi devlete bilmüracaa iadei memuriyet ederler ve geçmiş maaşlarını alırlar.
Bu tahvil dolayısile verilen harcırahlar ve maaşlar, tahvili lüzumsuz yapan heyet veya âmire Şûrayi devlet kararile ve maaşlarından kat suretile tazmin ettirilir. Ecnebi memleketlerdeki memurlarla 37 nci maddede zikrolunan mahallere gönderilecek memurlar bundan müstesnadır.

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Terfian tevcih olunan memuriyeti kabul etmeyen memurların rızalarile tahvilleri caizdir.

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Sıhhî sebepler müstesna olmak üzere, bir terfi müddeti bir memuriyette kalmayan memur tahvilini talep edemez.

KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Becayiş,tarafeynin rızasına ve mercilerin kabulüne mütevakkıftır.

Memuriyette memnu efal ve harekât
KIRK ALTINCI MADDE — Memurlar tayinleri kendilerine ait memuriyetlere baba, oğul, kardeş, kain peder ve kain birader, damat, enişte, yeğen, amca ve dayılarını ve zevce ve kızlarım ve baldızlarını tayin edemezler. Evvelce tayin kılınmış olanlar bundan müstesnadır.

Bu derecedeki akrabanın bir dairenin ayni şubesinde veya bir heyette içtimaları caiz değildir. Muallimler bu madde hükmünden hariçtir.

KIRK TEDÎNCÎ MADDE — Asaleten iki memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. Muallimlik bundan müstesnadır.Memurlar kanunları ve nizamnameleri mucibince tabiî azasından bulunmadıkları meclis, heyet ve komisyonlara intihapla aza olamazlar.
Memurlar icrasile mükellef oldukları resmî müzayede ve alelıtlak münakaşalara iştirak edemezler.

Kablettahkik muvakkat en işten el çektirmek
KTRK SEKTZÎNCÎ MADDE — Ahvali fevkalâdede valiler, bakalarmda memleketin asayiş ve inzibatça mahzur gördükleri her hangi memuru mesuliyeti kendilerine raci olmak üzere, memurun mensup olduğu vekâlet veya daireye derhal malûmat vermek şartile, muvakkaten işten el çektirmeğe mezundurlar. Açığa çıkarılması nabemahal olduğu inzibat komisyonunun kararile tahakkuk eden memur memuriyetine iade edilmekle beraber açıktakaldığı müddete ait maaşını tamamen alır.
Bu takdirde vali hakkındaki mesuliyet Dahiliye vekâletince tesbit olunur.
îşten el çektirilen memurlar hakkında inzibat komisyonları nihayet iki ay zarfında karar ittihazına mecburdurlar.
Bu madde hükmü hâkim sınıfında bulunanlara şamil değildir.

Beraet ve mahkûmiyetin neticesi
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Esnayi memuriyetinde gerek vazifei memuriyetten gerek şahsî bir cürmünden dolayı mahkemeye tevdi edilen memur beraet ettiği takdirde bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ile ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayi müstelzim bir fiil ile veya vazifesinden dolayı lâakal altı ay hapis ile mahkûm olanlar memuriyetten ihraç edilirler.

Hakkı şikâyet
ELLÎNCÎ MADDE — Her memurun hakkında tatbik edilen muameleden dolayı âmirinden şikâyete hakkı vardır. Âmir aleyhine şikâyet onun mafevki âmire, vekil aleyhinde ise Şûrayi devlete olur.

Çahşma saatleri
ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Umum memurların çalışma saatleri mevsimlere göre altı saatten sekiz saate kadar tebeddül eder. Bu müddetler icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. Âmirler ve inzibata memur olanlar için çalışma saati haricinde ledeliktiza iş görmek mecburidir. Maiyyet memurları için çalışma saatleri haricinde iş görmek ancak ahvali fevkalâdede mecburî olup başka vakitlerde rızalarına vabestedir.

înzibat komisyonları
ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — înzibat komisyonları iki kısımdır:
Birincisi vekâlet, ikincisi vilâyet inzibat komisyonlarıdır.
Vekâlet inzibat komisyonları; vekâletin, memurlarına ait kanunlara göre teşekkül eder. Bu komisyonlarda umuru zatiye müdürleri tabiî azadandırlar. Vilâyat inzibat komisyonları; valinin riyasetinde müddeiumumi, defterdar veya
muhasebeci ve tahrirat, maarif, sıhhiye, nafia ve ziraat müdürlerinden teşekkül eder. Ancak adliye memurları hakkında karar ittihazında mahallinin en büyük hâkimi işbu komisyonlarda aza olarak bulunur.
Vilâyet komisyonlarının kararları vekâlet komisyonlarında ve adliyeden maada vekâlet komisyonlarının kararları Şûrayi devlette ve adliyeninki Mahkemei temyizde tetkik olunur.

ELLl ÜÇÜNCÜ MADDE — Tayinleri merkeze ait olan memurlar hakkında vekâlet inzibat komisyonları ve vilâyete aitbulunanlar hakkında vilâyet inzibat komisyonları karar ittihaz ederler. Ancak vali ve müsteşarlar ile müdürü umumiler ve birinci sınıf müdürlar hakkında karar ittihazı memurini adliyeden iseler Mahkemei temyize, değil iseler Şûrayi devlete aittir.

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — İnzibat komisyonları ledeliktiza azasının sülüsanile içtima ve ekseriyetle karar ittihaz ederler.

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — îttihamı mucip mevat memura tebliğ edilerek heyetçe tayin edilen müddette cevap alınmadan hakkında inzibat komisyonları bir karar veremez. Aksi takdirde o karar nakzolunur.

ELLÎ ALTINCI MADDE •— Komisyonların mukarreratı müdellel ve kanun ve nizamnamelere müstenit olmak şarttır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyon veya Şûrayi devlet veya Mahkemei temyiz tarafından nakzolunur.

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — înzibat komisyonlarının mukarreratı tasdika muhtaç olmaksızın lâzimülicradır. Ancak memur veya memurun mena olduğu dâire âmiri tarihi tebliğden itibaren on gün zarfında bu kararı temyiz edebilir.

ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — înzibat komisyonları tamiki tahkikat sadedinde mehakim derecesinde kuvvet ve kudreti haizdirler. Şahit celp ve istima edebilirler.

İdareten asil
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — îdareten azil mülgadır.

ALTMIŞINCI MADDE — Ecnebi memleketlerdeki memurlarla vali ve kaymakam ve zabıta âmirleri lüzumu katî üzerine tayinlerindeki usule tevfikan mensup oldukları vekâletler emrime alııiırlaı. Bunlara (85) nci madde mucibince maaş verilir. .

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Kalemi mahsus müdürlerinin tayini veya vazifelerine nihayet verilmesi bilâkayit vekillerin salâhiyeti dahilindedir. Cezaen olmamak şartile vazifesine nihayet verilen kalemi mahsus müdürleri ondan evvelki memuriyetlerine ve mezkûr müdüriyet ve memuriyetlerdeki kıdemlerine göre diğer memuriyetlere tayin olunurlar. Tayinlerine kadar memuriyetleri ilga edilen memurlar gibi maaş alırlar.

İstifa
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Her memur istifa etmek hakkını haizdir.

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 37 nci maddede muharrer yerlerden birine tayin edildikten sonra gitmiyerek veya gidipte muayyen müddeti ikmal etmiyerek istifa edenler tekrar memuriyet istedikleri takdirde en evvel mezkûr yerlerden birinde muayyen müddetle memuriyet kabulüne mecburdurlar.

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet veya idarei hususiye veya belediyeler hesabına memleket dahilindeki meslek ve ihtisas mektep ve müesseselerinde tahsil edenler, tahsillerini ikmalden itibaren nihayet üç ay zarfında bilmüracaa tayin edilmek şartile, orta tahsil görmüş olanlar beş, yüksek tahsil görmüş olanlar sekiz sene meslek ve ihtisasları dahilinde hizmete mecburdurlar.
Devlet ve idarei hususiye veya belediyeler hesabına ecnebi memleketlerinde tahsil görmüş olanlar, avdetlerinden itibaren nihayet üç ay zarfında bilmüracaa tayin edilmek şartile, müddeti tahsillerinin iki misli kadar meslek ve ihtisasları dahilinde hizmet etmeğe mecburdurlar. Gerek birinci ve gerek ikinci fıkrada mevzubahs olan zevat muayyen müddet hizmet etmedikçe istifa edemezler. Aksi halde Devlet veya idarei hususiye veya belediyeler tarafından sarfedilmiş olan * mebaliği faizile beraber ödemeğe mecburdurlar. Fakat üç ay zarfında tayin olunmayanların mecburiyetleri sakıt olur.

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Memurlar müçtemian tatili işgal edemezler.
Aksi takdirde mevcut ahkâmı cezaiye mucibince haklarında muamele yapılmakla beraber müşevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak edenlerin sınıfları bir derece tenzil olunur.

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Müstafi memur halefi gelinceye kadar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil tayin edilmediği takdirde mafevkini haberdar ederek vazifesini terkedebilir.
Fevkalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini haberdar etmek şartile bir ay kaydinden müstesnadırlar. Ancak harp, isyan ve ihtilâl vuku bulan yerlerdeki memurlar istifaları kabul edilerek halefleri muvasalet ve işe mübaşeret etmedikçe terki mevki edemezler. Ettikleri takdirde bu hareketlerinin kanunen mucip olacağı mesuliyeti cezaiyeye halel gelmemek üzere memuriyetten tart ve kâffei hukuku müktesebelerinden mahrum edilirler.

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Müstafi memurlar tekrar memuriyete talip olurlar ise sıra beklemek mecburiyetindedirler.

Muavenet sandığı'
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Devletin bir (Memurin muavenet sandığı) olacaktır, işbu sandığın umuru ve muamelâtı kanunu mahsusla tayin edilir.

Muavenet
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Beş seneyi ikmal etmeden vefat eden memurun hini vefatında ailesine tahsisatile beraber iki maaş, beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini vefatında ailesine tahsisatile beraber üç maaş, on seneyi ikmal ederek vefat eden memurun ailesine tahsisatile beraber dört maaş, on beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini vefatında ailesine tahsisatile beraber beş maaş, yirmi ve daha ziyade seneyi ikmal ederek vefat eden nıefurun ailesine tahsisatile beraber altı maaş ita edilir. Bu muavenet tekaüt ve harciralı kanunlarile muayyen hukuka halel getirmez. '

Tekaüt
YETMİŞİNCİ MADDE — Yirmi yaşma vusulünden itibaren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi beş sene himet edenler tekaüdünü talep edebilirler. Mesleki memuriyet olupta mebusluğa intihap olunanların mebusluk müddeti hizmeti filiye addolunur. Esaret ve kanun ile muayyen mmtaka ve ordudaki hizmetten dolayı seferberlik zamları yirmi beş seneye dahil olmayıp ancak tekaüt maaşlarının hesabında müddeti hizmete zammolunur.

YETMlŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Altmış beş yaşını ikmal eden memur resen tekaüde sevkolunur. Bu suretle tekaüde sevkedilen ve lâakal otuz sene bilfiil hizmet etmiş olan memura son maaşının maatahsisat bir seneliği defaten ikramiye olarak verilir.

YETMİŞ iKlNCİ MADDE — Yirmi beş sene hizmet eden memura son on sene zarfında aldığı en yüksek maaşın yüzde ellisi tekaüd maaşı olarak tahsis edilir. Yirmi beş sene hizmetten sonraki her sene için yüzde elliye maaşı aslinin yüzde ikisi ilâve edilir. Mütekaidinden hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarında istihdam olundukları müddet hizmetlerine zam ile farkı maaş ita olunur.

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutulur.
İşbu madde hükmü birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamildir.
Mebus olmazdan evvel bulundukları memuriyetler dolayısile kesbi istihkak ettikleri tekaüt maaşı miktarı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet maaşı üzerinden tahsis olunur. »

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sene küsuratında altı ay ve ondan fazlası mütekaidin lehine vahide iblâğ ve dununda olanlar tayyedilir.

YETMlŞ BEŞlNCl MADDE — Mütekaitler memur addolunmaz. Muvakkaten memleket haricinde olsalar dahi tekaüt maaşını alırlar.

YETMlŞ ALTINCI MADDE — iktidar ve ihtisasından istifade mümkün olan ve mecburî tekaüt sinnine varan bir memur zinde ise icra Vekilleri Heyeti karârile memuriyette ipka edilir.

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Bulunduğu daire veya vilâyette iki sene vazife ve derecesinin ehli olmadığına dair sicil alan memurin diğer daire veya vilâyete resen nakil ve tahvil olunurlar. Oradaki hizmetinin ilk senesinde dahi ayni sicilli alırlar ise müddeti hizmetlerine bakılmıyarak inzibat komisyonu kararile tekaüde sevk olunurlar. Müddeti hizmetleri hakkı tekaüde baliğ olmayan memurlardan bu suretle ilişiği katedilecek olanlara ilk on sene için üçer, fazla beher sene için ikişer maaşı aslî hesabile tazminat verilir.

Mezuniyet
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her memurun senede bir ay mezuniyet hakkı vardır. Mezuniyet esnasında maaşına ve memuriyet hukukuna halel gelmez- Azimet ve avdet müddeti dahil değildir.
Senelik mezuniyetin iki veya üçünü cemetmek caizdir. Ziyadesi sakıt olur. Muallimler tatil zamanında mezun addedilirler. Bunlara bilâmaazeret müddeti tedrisiye esnasında sene mezuniyeti verilemez. Hariciye memurlarının mezuniyetleri kendi kanunlarına tâbidir.

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Mecburî sebeplere ve meşru maazeretlere müstenit olmak şartile kazalarda kaymakamlar ve vilâyetlerde valiler dairesi âmirinin muvaf?katile memura sekiz gün kadar mezuniyet verebilirler.
Bu mezuniyet senede üç defadan fazla verilmiş ise fazlası sene mezuniyetine mahsup olunur. Kaza vilâyet daire âmirlerine de kezalik kaymakam ve valiler tarafından bu mezuniyet verilebilir. Ancak hâkimlerle müddeiumumiler vekâletten mezuniyet alırlar.

SEKSENİNCİ MADDE — Mezun memura âmirinin tensip ve >iraesile refiklerinden bir veya daha ziyadesi bilâmaaş vekâlet eder.

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Silâh altına davet olunmaktan dolayı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mahsusuna tâbidir.

'SEKSE N İKİNCİ MADDE — Hiç bir memur üç aydan ziyade mezun bir memura bilâ maaş vekâlet etmeğe icbar edilemez.

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sene mezuniyeti itasında Devlet muamelâtının sektedar olmamasına dikkat ve ona göre memurların bu mezuniyetten istifade zamanlarını tesbit etmek âmirlerin mütaleasile o memurları tayin eden makamların vezaifi cümlesindendir.

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Hasta memurlara resmî etibbanm raporlarını almak şartile hizmet müddetlerine göre atideki derecat üzerine mezuniyet verilir:
a - Beş sene hizmeti ikmal etmeyen memurlara tam maaş ve tahsisatile üç aya kadar mezuniyet verilir. Bu müddet zarfında eyileştikleri tabip raporile sabit olduğu takdirde bu mezuniyet yine tam maaş ve tahsisatile üç ay kadar
daha temdit olunur. '
b - Hizmet müddetleri on seneye kadar olan memurlara kezalik tam maaş ve tahsisatile altı aya kadar mezuniyet ita ve- ledeliktiza altı ay kadar daha bu suretle temdit olunur.
c - Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan memurlara tam maaş ve tahsisatile bir seneye kadar ve lüzumu halinde aynı veçhile bir sene kadar olan mezuniyet verilir.
d - Memleket dahilindeki resmî ve hususî müessesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olanların tedavi ve yol masrafları ait oldukları vekâletçe tesviye olunur.
h - Hizmet ve vazifei memuriyetinden dolayı maluliyeti tebeyyün eden memurinin tekaütlüğü askerî tekaüt ve istifa kanununun malûlin derecatma göre icra edilir.
Hastalıkları balâda gösterilen müddetlerden ziyade devam eden memurlar hakkında malûlin ahkâmı cereyan eder.
Ancak bilâhare afiyet iktisap eyledikleri tabip raporile sabit olan memurların müktesep hukuku avdet eder.

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta kalan memurların, ilganın vuku bulduğu ay ile ani müteakip olan ay zarfında maaş ve tahsisatı fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni memuriyete tayinine kadar en son almış olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı ita ve son memuriyetine muadil olmak şartile teklif olunan yeni memuriyeti kabulden istinkâf eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur.
Mesleki memuriyet olan 'mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap edilmezler ise mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran haklarında bu madde tatbik olunur.

SEKSEN ALTINCI MADDE — Memurinin maaşı her ay bidayetinde peşin verilir. Vefatı halinde verilen maaştan kıstelyevm hesabile tevkifat icra edilmez.

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Hükümet ve idarei hususiye ve belediye tabipleri, memurlarla nafakası bunların üzerine vacip olan efradı ailelerini meccane tedavi ederler.

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Beş senesini ikmal eden her memurun bir çoğu nısıf, sair çocukları sülüsan ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. On senesini ikmal eden her memurun bir çocuğu meccanen sair çocukları nısıf ücretle leylî mekâtibe kabul olunur.

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunun neşri tarihinden itibaren mazuliyet maaşı tahsis edilmez. Ancak müktesep hukuk mahfuzdur.

DOKSANINCI MADDE — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır.

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — İşbu kanunun maaş zammına ait kısmı 1927 malî senesi iptidasından muteber olup tarihi mezkûrden itibaren cereyana başlar. Sair ahkâmı neşri tarihinden muteberdir.

DOKSAN İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

18 mart 1926

Müzeyyel madde
23 nisan 1336 tarihile 23 ağustos 1339 tarihleri arasında millî Hükümet emrinde bilfiil vazife ifa eden memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt ye nıazuliyetlerinde iki kat hesap edilir, mesleki memuriyet olupta müstahdem
veya mazul olduğu, halde bu müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza olanlar dahi ayni suretle istifade ederler. Evvelce memur olduğu veyahut olmadığı halde millî orduya dahil olupta ihtiyat zabitliği edenlerle neferlikle hizmet edip bilâhare memuriyete avdet edenler ve memur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak millî orduya dahil olupta bilâhare memur olanlar dahi bu madde hükmünden istifade ederler.

• Muvakkat maddeler
1 — Memurinden, gerek vazife başında bulunsun gerek müstafi veya mazul olsun, sicilleri itibarile kendilerinden istifade olunamayanlar ile acizleri tahakkuk edenler haklarında işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç sene zarfında berveçhi âti muamele ifa olunur :
On beş seneyi ikmal edenler son on senedeki asıl maaşlarının en yükseğinin % 20 si ile tekaüde sevkolunurlar.
On beş seneden fazlası için her seneye mukabil % 20 si zammolunuT*. Yirmi beş seneyi ikmal eden veya daha fazla hizmeti olanlar hakkında işbu kanunun diğer ahkâmı cari olur.
On beş seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet senesine mukabil iki asıl maaş nisbetinde ikramiye verilir.

2 — Devlet devairinde memurin sınıf, derece, unvan ve maaşatmın teadül ve tevhidini temin için bir kanunu mahsus tedvin olunacaktır ve her vekâlet ve daire taraf nidan yapılacak memurin kanunlarının nihayet 1927 senei içtimaiyesi zarfında tanzimi ve Büyük Millet Meclisine şevki muktazidir.

3 — Bu kanunun neşrinden sonra bir sene zarfında tekaüdü icra edilen memurlarla kanunun neşrinde muamelesi ikmal edilmemiş bulunanların tekaüt ve eytam ve eramil maaşları 11 ağustos 1325 tarihli kanun ahkâmı veçhile tahsis edilir.

SGK Rehberi
Bu haber 81 kez okundu.
15 Nisan - 04:30
Kamu personeli dahil birçok konuda düzenleme yapan 7394 sayılı Kanun yürürlüğe girdi
08 Mart - 06:46
Nükleer Düzenleme Kanunu Resmi Gazete'de
22 Ocak - 00:47
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarına ilişkin % 2,5 atış Resmi Gazete'de