SGK Rehberi
Alt Manşet

PTT'de çalışan personeller dikkat!

8 Ekim 2019 Salı 14:05
PTT'de çalışan personeller dikkat!
PTT'de çalışan personeller dikkat!

PTT'de çalışan personelin haftalık çalışma süresinin hesaplanmasında hangi süreler dahil. Fazla çalışma hangi süreleri kapsıyor?

SORU: PTT Mevzuatlarında "PTT personeli ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir" bununla birlikte haftalık çalışma saati 40 saatir. Haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışmadır hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte bu 40 saatin hesaplanmasında yıllık izin, sıhhı izin, mazeret izni, sendikal izin sebeplerle fiii olarak iş başında geçmeyen süreler haftalık 40 saatin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Bu 40 saatin hesaplanmasında hangi süreler dahil? Bu konularda kim yetkili?

CEVAP: 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 87 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 27 nci maddesinde?

"(1) PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

KAPAT [X]

(2) Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.

(3) Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir…" hükmü yer almakta idi.

Diğer taraftan, 4 sıra numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesinde?

"(1) PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir.

(2) Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir…" hükmü yer almaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinde? "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilir…" hükmü, ek 27 nci maddesinde; "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür…" hükmü yer almaktadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde?

"(1) Bu Yönetmeliğin amacı? Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükmü, 3 üncü maddesinde;

"(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında? …

ğ) Personel: PTT'de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,

h)Pozisyon: Atanma, ücret ve özlük hakları ile diğer personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı, …

i) Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini, … ifade eder." hükmü, 8 inci maddesinde?

"(1) PTT personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir." hükmü, 40 ıncı maddesinde?

"(1) Haftalık çalışma süresi kırk saattir. İş ve iş yerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile günlük sekiz saatin üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine Genel Müdür yetkilidir. Personele haftada en az bir gün istirahat hakkı verilmesi zorunludur." hükmü, 41 inci maddesinde;

"1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile günlük sekiz saatin üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine Genel Müdür'ün? normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma ile ilgili usul ve esasları belirlemenin ise Yönetim Kurulu'nun yetkili olması bu sebeple kurumun tespit etmesi gerekiyor.

Faruk Erdem
Sabah
Bu haber 246 kez okundu.
01 Haziran - 22:12
10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
01 Haziran - 22:11
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı hayatını kaybetti
01 Haziran - 16:50
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı