SGK Rehberi
Taşeron

Taşeronda askerlik sonrası kadroya geçiş için dikkat!

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:50
Taşeronda askerlik sonrası kadroya geçiş için dikkat!
Taşeron İşçiler dikkat! Askerlik sonrası kadroya geçiş...

Taşeron İşçiler dikkat! Askerlik sonrası kadroya geçmek mümkün mü?

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirme aşamasında sözlü sınava katılamayan personelin askerlik sonrası kadroya alınması mümkün mü?

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ

Bilindiği üzere,alt işveren işçilerin kamuda istihdamına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal maddesiyle ,27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırmasında dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idareler şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddesinde de"Geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeler kapsamına giren hususlara ilişkin usul ve esaslar ile bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri giderecek idareler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir"hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dayanılarak hazırlanan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Tebliği" 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğde, kurumlar, kapsam sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci, tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi,sınavlara ilişkin hususlar,işçi kadrosuna geçirilme ve benzeri hususlar düzenlenmiştir.Tebliğe baktığınızda Tebliğin "Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4.12.2017 tarihinde doğan (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil )veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yarralandırılır.Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri,askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten başlar "

KAPAT [X]

Dördüncü fıkrasına baktığımızda "sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci ,düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında vya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten başlar veya kaldığı yerden devam eder ve bu usul ve esaslarda yer alan hükümlere göre idarelerce veya idarelerin şirketlerince tamamlanır" hükümlerine yer verilmiştir.Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler yürütülmektedir.

Bu itibarla; sürekli işçi kadrolarına geçirilme sürecinde düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin herhangi bir aşamasında da askerde bulunanlar için işlemlerin Tebliğ de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sabah
Bu haber 1,947 kez okundu.
26 Eylül - 08:45
Bakan'a bizzat ilettiler '150 bin sağlık işçisi ek ödeme almadı!'
25 Eylül - 14:34
Taşeron sonrası şok! 4/D'li işçiler işten çıkarıldı iddiası!
24 Eylül - 10:50
SGK resmen duyurdu: Taşeron sonrası 'Asıl' iş kolu başlıyor!