SGK Rehberi
Mevzuat

Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti

31 Mayıs 2019 Cuma 03:45
Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/3/2002 tarihli ve24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 3üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "11/10/2011 tarihli ve 663sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleriile 508 inci maddesine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarakfaaliyet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında yazılı uzman hekimkadrolarını aynı il sınırları içerisindeki özel bir hastaneye ve tıpmerkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalını değiştirebilirler. Bu şekilde kadro devri veya değiştirilmesinde hastanenintoplam uzman hekim kadrosunun en fazla % 10'una kadar il içerisinde izinverilir. Toplam uzman hekim kadrosunun %10'unun üzerindeki devir ve becayiş işlemleri Bakanlığın iznine tabidir. Hastanenin ve tıp merkezinin faaliyetedevam etmesi için zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli üniteve birimlerin asgari uzman hekim sayılarının devrine izin verilmez. Kadrodevri iş ve işlemleri Müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Özel hastanelerinve tıp merkezlerinin bu fıkra kapsamında ruhsatlarına işlenen kadrolartekrar bu fıkra kapsamında işleme alınamaz. Kadro devri veya becayiş yapanözel hastane ve tıp merkezi kadro devri veya becayiş yaptığı uzmanlıkdalında kurumsal sözleşme ile hekim çalıştıramaz."

KAPAT [X]

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncumaddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yaş haddinden emekli olan hekimler ile bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihtenönce emekli olanlardan yan dal uzmanlığı bulunan uzman hekimlerin çalışmakistedikleri özel hastanenin yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut yan dalkadrolarının dolu olması halinde ana dalda çalışmalarına izin verilir."

"Tabibin/uzmanın çalışma belgesininMüdürlük onaylı örneğinin poliklinik odasında hastaların rahatlıklagörebileceği bir yere asılması gerekir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncümaddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "uyandırma," ibaresiyürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Uyandırma bölümü tam steril veya yarı steril alanda bulunabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncumaddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınankişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veikincil düzenlemelere uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen usul veesaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır ve işlenir.Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkçayapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi vebelgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 65 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bu Yönetmeliğin 68 inci maddesinde belirlenensüreler sonunda ön izin ve ruhsat belgesini alamayan,"

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 68 -Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulması, mevcut kaynakların dahaverimli kullanılması amacıyla ruhsatlı hastanelere aşağıdaki hususlardaizin verilebilir:

a) Özel hastaneler aynı il içerisinde veya başkabir ildeki 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel SağlıkKuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer alan planlama kapsamındaki özelsağlık kuruluşları ile birleşebilir. Ancak, başka bir ildeki özel sağlıkkuruluşuyla birleşme işlemleri Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olması halinde yapılabilir.

b) Özel hastaneler aynı il içerisinde veya başkabir ildeki özel hastane ile birleşebilir. Ancak, başka bir ildeki özelhastaneyle birleşme işlemleri Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olması halindeyapılabilir. Özel hastanelerin kendi aralarında birleşmeleri halinderuhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve kadro sayıları toplanarakbirleştirilir. Birleşen hastanelerden kapasitesi daha küçük olan hastaneninyatak sayısının 75 ve altı olması halinde yatak sayısının %15'i; 75 yataküzerinde olması halinde ise yatak sayısının %5'i oranında yatak ilaveedilir. Birleşen hastanelerden kapasitesi daha küçük olan hastanenin yataksayısının %5'i oranında uzman hekim kadrosu ilave edilir.

c) Özel hastaneler bulunduğu il içerisinde veyabulunduğu ilden başka bir ile taşınabilir.Taşınmak isteyen özel hastaneler Bakanlığa başvurur.

Bakanlık taşınma ve birleşme taleplerini, planlamailkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veyailde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarakdeğerlendirir. Bakanlıkça başvuru uygun görülür ise birleşme veya taşınmaişlemine izin verilir.

Birleşme ve/veya taşınma amacıyla başvuran özelhastaneler, taleplerinin uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç iki yıliçerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibarenise beş yıl içerisinde ruhsat belgesi alarak birleşme veya taşınma işlemlerinisonuçlandırmak zorundadır.

Özel hastane ile birleşme işlemi tamamlanan özelsağlık kuruluşlarının yeniden ayrılmasına izin verilmez.

Birleşme veya taşınma talebinde bulunan özel sağlıkkuruluşları bu işlemler tamamlanmadan yeni bir birleşme veya taşınmatalebinde bulunamazlar.

Bu madde kapsamında alınan ön izin belgesininalındığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde ön izne esas adrestedeğişiklik yapılmak istenmesi halinde ek süre verilmeksizin ön izin adresdeğişikliğine Bakanlıkça izin verilebilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncumaddesinin birinci fıkrasında yer alan "Her ne sebeple olursa olsun devirtalep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastanelerdevredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;" ibaresi "Özelhastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;" olarakdeğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ruhsatı askıda olan özel hastanelerin ruhsatları askı süresince sadece bir kez devredilebilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin Ek 5 incimaddesinin birinci fıkrasının (b), (m) ve (o) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, (e) bendinin 5 inci alt bendindeki "diğer özel hastane veyatıp merkezlerinde" ibaresi "bir özel hastane veya tıp merkezinde daha" şeklinde değiştirilmiş, (i), (p), (r) ve (s) bentleri yürürlüktenkaldırılmıştır.

"b) Özel hastanelerin hasta yatağı ve yoğun bakımyatak sayılarının artırılmasına, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlıkhizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesihedeflenen sağlık hizmetleri, uzman tabip dağılımı ile özel hastane veildeki toplam yatakların kullanım oranları dikkate alınarak Bakanlıkçauygun bulunması halinde izin verilebilir. Ancak yoğun bakım (erişkin, çocukve yenidoğan) yatak sayılarının toplamı toplamhasta yatak sayısının %30'unu geçemez. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihtenönce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam edenözel hastanelerin yatak sayıları da en geç iki yıl içerisinde bu maddeyeuygun hale getirilir. Yoğun bakım yataklarının tescil işlemlerinde yoğunbakımlarla ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır."

"m) Özel hastaneler Bakanlığın izni ile planlamakapsamındaki ünite ve merkezleri ilgili mevzuatına uygun olmak kaydıylabaşka özel hastaneye devredebilir. Ancak, il dışına ve birden fazla sağlıkhizmet bölgesi olan illerde bölge dışına ünite ve merkez devri, Bakanlıkplanlamalarına uygun bulunması halinde yapılabilir. Planlama kapsamındakiünite ve merkezlerin devrinde, devre konu edilen ünite ve merkezlerinBakanlıkça belirlenen asgari tıbbi cihazları ve asgari uzman hekimkadroları birlikte devredilir. Devreden özel hastane bünyesinde kalan tıbbicihaz ve uzman hekim kadroları bu hastaneye ünite ve merkez kurma hakkı vermez. Devir işlemi gerçekleştikten sonra devreden hastanenin faaliyetizin belgesinden özellikli ünite ve merkezler çıkarılır. Bu fıkrakapsamında özel hastaneye devredilen ünite ve merkezler başka bir özelhastaneye devredilemez. Devir alınan planlama kapsamındaki ünite vemerkezler en geç 2 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır."

"o) Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp vediş hekimliği fakülteleri öğretim üyelerinin üniversite hastanesi veişbirliği yapılan özel hastane dışında görev alması, 1219 sayılı Kanunun 12nci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine tabidir. Ancak kurumsalsözleşme ve bu maddede düzenlenen istisnai çalışma halleri hariç hangiusulle olursa olsun özel hastaneler ruhsatlarında belirtilen uzman hekimkadrosu dışında uzman hekim çalıştıramaz."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek 8 incimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Vakıfüniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastaneişbirliği

EK MADDE8 - Vakıf üniversitelerine aithastaneler ilgili mevzuattan kaynaklanan muafiyetleri saklı kalmak kaydıylabu Yönetmelikte öngörülen planlama, ön izin ve ruhsatlandırma şartları ilesağlık insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis, tıbbi donanım ve hizmet standartlarına uyar.

Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ruhsatları üniversitenin adıyla düzenlenir ve hastane yalnızca üniversite tarafındanişletilir. Hastane ruhsatında yazılı isim dışında isim kullanılamaz. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dışında tüm tıbbihizmet birimlerinin ruhsat sahibi üniversite tarafından işletilmesizorunludur. İşletme hakkının kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişilerehiçbir şekilde devri mümkün değildir. Bu maddenin yürürlüğü girdiğitarihten önce Bakanlıkça vakıf üniversitelerine verilmiş hastane önizinleri bir kereye mahsus olmak üzere ön izne esas projelerindekikapasiteleriyle sınırlı olmak ve 68 inci maddede öngörülen sürelerderuhsatname alınmak kaydıyla devredilebilir.

Tıp ve diş hekimliğinde lisanseğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırmafaaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özelhastaneler; tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak hastanesibulunmayan veya hastanesinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliğiyapabilir.

Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özelhastanelere üniversiteden görevlendirilecek doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri için hastanenin ruhsatında kayıtlı mevcut uzman hekimkadroları kullanılmak zorundadır. Hastaneuzman hekim kadrosunun YÖK tarafından belirlenen asgari eğitim standardı için yetersiz olması halinde hastane, kendi kadrosunda bulunan başka biruzmanlık dalı kadrosunu Bakanlık ile becayiş yoluyla değiştirerek asgarieğitim standardını sağlayabilir. İşbirliği protokolü kapsamında hastaneyeplanlamadan istisna uzman hekim kadrosu, tıbbi hizmet birimi ile teknolojiyoğunluklu tıbbi cihaz verilmez. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihtenönce vakıf üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan hastanelereBakanlıkça planlamadan istisna olarak verilmiş bulunan uzman hekimkadroları ve uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ileteknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar protokol süresinin bitiş tarihindeherhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Ancak, protokolün bitmesine iki yıldan az sürekalmış hastanelerin iptal işlemleri bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihtenitibaren ikinci yılın sonunda uygulanır.

Vakıf üniversiteleri kadrolarında bulunan öğretimüyesi tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tıpfakültesi/diş hekimliği fakültesinin bulunduğu il dışındaki özelhastanelerde çalışamaz. Bu fıkranın hükümlerine aykırı olarak çalışanöğretim üyelerinin görevlendirmeleri 31/12/2019tarihinde sonlandırılır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 incimaddesinin mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce bumadde kapsamında Bakanlıktan ön izin almış özel hastanelerden beş yıllıkruhsatlandırma süresi sonunda ruhsat işlemlerini tamamlayamayanlara, birkereye mahsus olmak üzere 11/7/2024 tarihine kadarruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak amacıyla ek süre verilebilir."

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini SağlıkBakanı yürütür.

Resmi Gazete
Bu haber 601 kez okundu.
30 Temmuz - 09:47
Sosyal medyayı düzenleyen kanunun tam metni
15 Temmuz - 07:47
Çoklu Baro Kanunu Resmi Gazete'de
13 Temmuz - 00:31
Mecliste kabul edilen çoklu baro sistemi getiren Kanunun tam metni