SGK Rehberi
Mevzuat

Araç sahipleri dikkat! Otoparkta yeni dönem

31 Mayıs 2019 Cuma 14:45
Araç sahipleri dikkat! Otoparkta yeni dönem
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Araç sahiplerini ilgilendiren otopark yönetmeliği yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren o yönetmelik:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş ve(j) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

KAPAT [X]

"1) Parselin alan veya cepheboyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen en az ölçülerdeki;park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolualanlarının, tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselindekarşılanamadığının veya otopark rampasının bu Yönetmeliğe göre en çok eğimkullanılmasına rağmen parsel sınırından itibaren binanın derinliği boyuncave buna ilave olarak derinliğe dik en fazla bir cephesi boyuncasağlanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,"

"3) Arazinin jeolojik ve topoğrafikyapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm tekniktedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve parselindeotopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,"

"6) Bitişik nizam parsellerde otopark ihtiyacınınparselinde ve yapının ilk iki bodrum katında karşılanamaması halindekarşılanamayan otopark alanı, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmaksuretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır."

"Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde(birbirini engelleyebilecek şekilde)birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesiyeterli kabul edilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birincifıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve (d) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tek bağımsız bölümlü (villa gibi)müstakil konut binalarında ön bahçeler, parsel sınırından 2 metre geriçekilmek kaydıyla açık otopark alanı olarak düzenlenebilir."

"d) Mevcut yapılarda parselmaliklerinin ilave otopark yapmak istediği durumlar ile birinci fıkranın(b), (c) ve (ç) bentlerine göre otopark ihtiyacını karşılayamadığı idarecetespit edilen yeni yapılarda; ticari amaçla işletilmemek, 634 sayılı Kanunuyarınca muvafakat alınmak, ayrıca değişiklikten etkilenen bağımsız bölümmalikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı sistemi olumsuz etkilememekkaydıyla arka bahçede binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak, arka bahçemesafesi içinde zemin kat yüksekliğini aşmamak, arka bahçe mesafesi dışındabina yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin üstü mekanik otoparklar ve/veyataşıt asansörü yapılabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikincifıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Alanı 120 m2 den küçükolup kat adedi 3 ve üzeri olan mevcut parsellerin otopark ihtiyacı, talepedilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölgeotoparklarından karşılanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birincifıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yapı kullanma izin belgeli olupinşaat alanı, emsali, bağımsız bölüm sayısı, kat sayısı artışı ile kullanımamacı değişikliği olacak şekilde tadilat yapılacak yapılarda ise artış veyadeğişikliğe konu alan üzerinden artan otopark ihtiyacı, parselde ya dabinada karşılanamaması halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veyabölge otoparklarından karşılanır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncümaddesinin birinci fıkrasında yer alan "30/6/2019"ibaresi "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Resmi Gazete
Bu haber 1,471 kez okundu.
30 Temmuz - 09:47
Sosyal medyayı düzenleyen kanunun tam metni
15 Temmuz - 07:47
Çoklu Baro Kanunu Resmi Gazete'de
13 Temmuz - 00:31
Mecliste kabul edilen çoklu baro sistemi getiren Kanunun tam metni