SGK Rehberi
Mevzuat >> Kanun

Yaşzedeler İle İlgili Uygulamalar Ve Eksik Yönleri

9 Eylül 2012 Pazar 07:02
Yaşzedeler İle İlgili Uygulamalar Ve Eksik Yönleri
Untitled Document 6191 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Eksiklikleri Nelerdir.

12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu, ülkemiz için tarihî bir dönüm noktası olmuştur. Referandumla ordu ve yargıdaki haksız ve hukuksuz uygulamalara son veren değişiklikler yapıldı. Yeni durumun gerektirdiği uyum yasaları çıkarılmaya başlandı. Anayasa’nın 125. maddesinin yargı denetimine açılması; askerî darbelerin, darbeci zihniyetin, militarizmin, “devlet benim” mantığının geçmiş yıllarda açtığı yaraları sarmak
teknik olarak mümkün değildi. Ancak 1984 yılından bu yana Yüksek Askeri Şura (YAŞ), binlerce subay/astsubayın ordudan atılmasına karar vermişti. Bazı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı girişimler sonucu, Askerî Vesayet Sistemi mağdurlarının haklarını iade edecek 6191sayılı kanun çıkarılmıştır.

6191 sayılı kanun ile darbe mağdurlarının gasp edilen hakları iade edilirken, birçok verilmesi gereken hakları maalesef verilmemiştir. Geriye dönük maaşların verilmemesi, OYAK aidatlarının yatırılmaması, 6191 sayılı kanunun kapsamı dışında oldukları için başvuruları reddedilen askerî öğrenciler, yargıya açık işlemle ilişiği kesilen subay/astsubaylar gibi eksiklikler olmasına rağmen, yaş mağdurlarının mağduriyetleri bir nebze giderilmiştir.

Bu kapsamda olanlar nereye ne kadar süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir?

Bu düzenleme ile 12 Mart 1971 tarihinden 6191 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler nedeniyle veya Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendileri veya vefatları hâlinde hak sahipleri, Kanunun 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci madde hükmü uyarınca ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yayınlandığı 22/3/2011 tarihine kadar geçen sürelerinin fiili hizmet süresine eklenebilmesi için 22/3/2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvuracaklardır. Milli Savunma Bakanı başvurunun kabulüne veya reddine en geç 6 ay içinde karar verecektir.
Başvurusu kabul edilenlerin Kanunda öngörülen sosyal güvenlik haklarından yararlandırılmak üzere ilgili komutanlıklarca sigortalılara ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

KAPAT [X]

Fiili hizmet süreleri ve primleri nasıl hesaplanmalı?

İlgililerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten Kanunun yürürlüğe girdiği 22/3/2011 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primleri ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi ile derece, kademe ve varsa ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle hesaplanan primleri defaten SGK’na ödenecek ve bu süreler hizmet kabul edilmektedir.

Örnek : 30/9/2004 tarihinde teğmen olarak naspedilen 30/9/2005 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararı uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen, 10/12/2005 tarihinde 506 sayılı Kanun uyarınca uzun vadeli sigortalı kollarına prim ödemeye başlayan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği tarihten 22/3/2011 tarihine kadar geçen süresinin hizmet olarak kabul edilmesi istemiyle Milli Savunma Bakanlığına başvurduğu 19/4/2011 tarihinde sigortalılığı devam eden ilgilinin 10/12/2005-19/04/2011 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi prim ödediği tespit edildiğinden, bu süresi hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı ile birlikte 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet kabul edilmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süreleri nasıl değerlendirilmeli?
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalıların ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22/3/2011 tarihi arasında yararlandırılacakları fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süreleri 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet
sürelerinden faydalandırılmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda bulunanlar kamu idarelerinde ne şekilde istihdam ediliriler?
6191 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalılardan henüz emeklilik hakkı kazanamamış olanlar araştırmacı kadrosuna atanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çalışmaya başlayanlar atandıkları tarihe kadarki süre içerisinde diğer emsalleri gibi tüm haklardan faydalanabilmektedirler. Ancak araştırmacı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra fiili hizmet süresi
zammı ve itibari hizmet süreleri ile emsallerine verilen diğer mali haklarla ilgili, kanunda, düzenleme yapılmadığından bu haklardan yararlanamamaktadırlar. Bu da zaten mağdur olan bireylerin emsallerine göre hak kaybına neden olmuştur. Zannediyorum düzenleme yapılırken bu ayrıntı gözden kaçmıştır. Hala geç değil bu konuda kanuna bir ekleme yapılabilir.

Emekli keseneklerini alanların hizmet ihyaları nasıl yapılmaktadır?
Statüsüne göre aynı neşetli emsali subay veya astsubayın tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli en son emekli olan emsali subay veya astsubayın emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan toptan ödeme tutarları, toptan ödemelerini aldıkları tarihte bıraktıkları
derece, kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmek üzere SGK’na gönderilecektir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar kırk sekiz eşit taksit
hâlinde aylıklarından tahsil edilmektedir.Ancak bunlardan, emekli olmak için gerekli süreleri tamamlamalarına rağmen emeklilik talebinde bulunmayanlar ile araştırmacı kadrolarına atananlardan almış oldukları
kesenek ve kurum karşılıklarını yukarıda belirtilen esaslara göre ödeyeceklerdir. Bunlardan daha sonra ihya talebinde bulunmaları halinde ihya talebinde bulundukları tarihteki katsayı ve emeklilik keseneğine esas aylığa ait diğer unsurlar dikkate alınarak hesaplanan ihya tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren kırk sekiz eşit taksit halinde kendileri tarafından SGK’na yatırılarak bu süreler hizmet niteliği kazanacaktır.Eksikliklerine rağmen zulme uğrayan bu kişiler hakkında 6191 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme hükümetin en önemli icraatlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu düzenlemeye katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

23/4/1999 ile 14/2/2005 Tarihleri Arasında Tabi Oldukları Personel Mevzuatına Göre Memuriyetleri Sona Erenlerin 6353 Sayılı Kanun İle Boşta Geçen Süreler Ne Şekilde Hizmetten Sayılır?

23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona eren ve 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, 6353 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinden itibaren 3 ay içinde T.C. Kimlik numaralarını, emeklilik sicil numaralarını, varsa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendine tabi çalışmalarına ilişkin sicil numaralarını belirtmek suretiyle yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri halinde, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek olan emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak tutar halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilmektedir.

Söz konusu tutarlar kurumlarca borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurum(SGK)a defaten ödenecektir. Hesap edilen bu tutarlar yatırıldığı taktirde bu süreler hizmet olarak değerlendirilmektedir.

Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan kaldırılmış olanlardan memuriyetten çıkarılmış olanlar, kurumlarına yeniden atanmak üzere başvurabilme hakları bu kanun ile kendilerine verilmiştir.

İBRAHİM YİĞİT

SGK Rehberi
Bu haber 1,545 kez okundu.
01 Mayıs - 22:00
Kanunlardan ''Sakat'', ''Özürlü'', ''Çürük'' ifadelerini kaldıran Kanun
30 Nisan - 00:32
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapıldı
30 Nisan - 00:26
İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı