SGK Rehberi
Mevzuat

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği

11 Aralık 2018 Salı 02:37
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

KURUM KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAPAT [X]

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile bunların emeklileri, müstafileri ve yakınlarına verilecek kurum kimlik kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu asıl hak sahibi personel ile hak sahibi aile fertlerine verilecek kurum kimlik kartlarının türleri, basımı, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23 üncü maddesi ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 61 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Emeklileri ve müstafileri dahil olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, yedek subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, diğer hizmet sınıflarındaki memurlar ile işçiler ve öğrencileri,

b) Başvuru formu: Kimlik kartı almak amacıyla doldurulan belgeyi,

c) El terminali: Kimlik kartlarının geçerliliğini kontrol etmeye yarayan taşınabilir cihazı,

ç) Geçiş kontrol sistemi: Kimlik kartları kullanılarak birlik, karargah ve kurumlara kontrollü giriş ve çıkış sağlayan, verilerin kayıt altına alındığı bilgisayar denetimli sistemi,

d) Hak sahibi aile fertleri: Asıl hak sahibi personelin kimlik kartı almaya hak kazanmış eş, anne, baba, büyük ebeveyn, öz veya üvey çocuklar ile evlatlıklar, kız ve erkek kardeşler ile gelin ve damatları,

e) Hak sahipliğini yitiren şahıslar: Herhangi bir sebeple, kimlik kartı alma hakkını kaybeden şahısları,

f) Kimlik bilgisi girmeye yetkili birim: Başvuru formlarının uygunluğunu kontrol etmeye, kimlik kartı veri tabanındaki bilgiler üzerinden işlem yaparak kart basımına yönelik otomatik süreçleri başlatmaya ve kullanımdaki kartların mikroişlemcilerindeki bilgileri güncellemeye yetkili, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birlik, karargah ve kurumları,

g) Kimlik kartı: Kurum kimlik kartını, asıl hak sahibi ve hak sahibi aile fertlerine verilen, çoklu uygulamaları gerçekleştirebilecek özellikte içinde mikroişlemci barındıran, üzerinde koruyucu güvenlik katmanı bulunan ve boyutları uluslararası standartlarda tanımlanmış ID-1 büyüklüğünde plastik bir kartı,

ğ) Akıllı Kart İletişim Merkezi (TSK-AKİM): Kimlik kartları ile ilgili sorunları çözümlemek için oluşturulan çağrı merkezini,

h) Kimlik kartı veri tabanı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asıl hak sahibi personel ve hak sahibi aile fertlerinin; kimlik kartı işlemlerinin yönetimine esas teşkil edecek bilgilerin tutulduğu veri tabanını,

ı) Kullanımı sonlandırılmış kart listesi: Kaybedilmiş, çalınmış, hak sahipliğini yitirmiş veya iade süreci devam eden kimlik kartlarının listesini,

i) Müstafi: Memurluktan çekilmiş sayılanlar hariç olmak üzere, çekilme/istifa etmek suretiyle teşkilatından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmaları,

j) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, yedek subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, diğer hizmet sınıflarındaki memurlar ve işçiler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim gören öğrencileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Kimlik Kartlarının Türleri ile Hak Sahipliğine İlişkin Genel Esaslar

Kurum kimlik kartlarının türleri

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kimlik kartları;

a) Subaylar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-1'de,

b) Astsubaylar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-2'de,

c) Uzman jandarmalar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-3'te,

ç) Uzman erbaşlar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-4'te,

d) Diğer hizmet sınıfındaki memurlar ve hak sahibi aile fertlerine verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-5'te,

e) İşçilere verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-6'da,

f) Öğrencilere verilecek kimlik kartlarının şekli Ek-7'de,

g) Sözleşmeli erbaş ve erlere verilecek kimlik kartının şekli Ek-8'de,

gösterildiği gibidir.

Kurum kimlik kartı hak sahipliğine ilişkin genel esaslar

MADDE 6 - (1) Kimlik kartları, aşağıda belirtilen genel hususlar dahilinde düzenlenir:

a) Kimlik kartı başvurusu, başvuru formu kullanılarak asıl hak sahibi personel tarafından kimlik bilgisi girmeye yetkili birime yapılır. Asıl hak sahibinin vefatı, gaipliği veya hak sahibi yakınları için başvuruda bulunmaktan kaçınması durumunda, hak sahibi aile fertleri başvuru formunu doldurarak doğrudan kimlik kartı başvurusu yapabilir.

b) Herhangi bir nedenle kimlik kartı hak sahipliği kazanan kişilere, asıl statüleri esas alınarak tek bir kimlik kartı verilir. Hak sahipleri üzerinde hiçbir suretle aynı anda birden fazla kimlik kartı bulunamaz. Diğer hak sahiplikleri kartın özel durum hanesine yazılır. Bu durumun sağlanmasından kimlik bilgisi girmeye yetkili birimler sorumludur.

c) Hak sahipliğini yitiren şahıslar, hak sahibi başka personel üzerinden kimlik kartı alamaz.

ç) Kimlik kartını kaybeden hak sahiplerine yeni kimlik kartı verilir. Çalışan personelin kimliğini kaybetmesi halinde, kusuru olduğundan şüphe duyuluyorsa disiplin soruşturması yapılır.

d) Kimlik kartını kaybedenlere, yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar personelin görev yaptığı birim tarafından görev belgesi verilir. Yeni kimlik kartını teslim alan personel, daha önce verilen görev belgesini tanzim eden birime iade eder.

e) Eski kimlik kartı iade alınmadan, yenisi teslim edilmez. Eski kimlik kartının iade edilmediği durumlarda, kayıp/çalıntı kart talep nedenine karşılık gelen kart ücretinin ödendiğine dair belgenin yetkili birime ibrazı halinde, yeni kimlik kartı ilgilisine teslim edilir.

f) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesi kapsamında istifa eden subay, istisnai memur, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve diğer hizmet sınıflarındaki memurlara emekli kimlik kartı, bunların hak sahibi aile fertlerine ise sağladıkları şartlara göre sosyal tesislere daimi giriş kartı veya günübirlik giriş kartı verilir.

g) Müstafi subay, astsubay ve uzman jandarmalardan; mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış, ancak emeklilik hakkını kazanmamış olanların yalnızca kendilerine ve eşlerine sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilir. Asıl hak sahibinin vefatı halinde, eşine verilen sosyal tesislere günübirlik giriş kartı, kartın son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. Bu tarihten itibaren yeni kimlik kartı verilmez.

ğ) Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamamış müstafi subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile memuriyetten çekilmiş sayılan tüm personele sosyal tesislere daimi veya günübirlik giriş kartı verilmez.

h) Teknolojik gelişmelere bağlı iyileştirme çalışmaları ve benzeri durumlarda, ihtiyaç duyulduğunda kullanımdaki kimlik kartlarının bir kısmı veya tamamı yenisi ile değiştirilebilir.

ı) Kimlik kartlarının basımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı; dağıtımı ve yönetimi ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

i) 2803 sayılı Kanun kapsamında profesör öğretim üyeleri arasından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı ve Dekanı olarak atananlar için Milli Savunma Üniversitesi personeli ile emsal uygulama yapılabilmesi maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı yöneticilerine ve aile fertlerine kart verilmesinde geçerli olan esaslar uygulanır.

(2) Emekli veya emeklilik onay işlemleri devam eden personele; adli yönden, özel kanunlarında yer alan çıkarma nedenleri ile meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren bir ceza verilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmez. Ayrıca, emekli kimlik kartı verildikten sonra bu fıkra kapsamına giren personelden kart geri alınarak imha edilir ve tekrar emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu fıkra kapsamında bulunan personel hakkında daha sonra meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmeyen bir cezaya hükmolunması veya beraat kararı verilmesi halinde ve talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir.

(3) Emekli kimlik kartı tanzim edilen emekli personelden; hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesi gereğince meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ile emekli kimlik kartının üzerinde tahrifat yaparak bilgilerini değiştiren personelin emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir. Bu fıkra kapsamında bulunanlara tekrar emekli kimlik kartı verilmez.

(4) Asıl hak sahibinin hak sahipliğini kaybetmesi halinde, asıl hak sahibi ve hak sahibi aile fertlerine verilmiş olan kimlik kartları geri alınır ve tekrar verilmez. Hak sahibi aile fertlerinden herhangi birinin hak sahipliğini kaybetmesi halinde, yalnızca o aile ferdine ait kimlik kartı geri alınır ve tekrar verilmez.

(5) Hak sahipliğini geçici veya sürekli olarak kaybedenlerin kimlik kartları, teslim edilinceye kadar kullanımının engellenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezine bildirilerek geçici olarak kullanıma kapatılması veya iptal işlemi yapılması sağlanır.

Kurum kimlik kartlarının geçici olarak geri alınması

MADDE 7 - (1) Kimlik kartları;

a) Tutuklanma,

b) Hapis cezalarının infazı,

c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,

ç) Genel veya yerel seçim için istifa,

d) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hallerinde,

personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı verilir.

(3) Geçici olarak geri alınan kimlik kartları, personelin görev yaptığı birimin personel işleriyle görevli birimleri tarafından muhafaza edilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan haller sona erdiğinde kimlik kartları ilgili personele teslim edilir.

(4) Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilen veya devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik kartı geri alınmaz.

Kurum kimlik kartlarının sürekli olarak geri alınması

MADDE 8 - (1) Personele ve aile fertlerine verilmiş olan kimlik kartları;

a) Personelin mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkümiyet kararının sonucu olarak teşkilatından veya memuriyetten çıkarılması, rütbelerinin geri alınmasına hükmolunması, kamu hizmetlerinden yasaklı bulunması,

b) Emekli ve müstafi personelin görevdeki emsalleri gibi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından çıkarılmayı gerektiren bir suçtan mahküm olması,

c) Personelin Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile ayırma işlemine tabi tutulması,

ç) Personelin 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından izin alarak vatandaşlıktan çıkanlar hariç olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkması veya çıkarılması,

d) Yedek subayların terhis olması,

e) Uzman erbaşların herhangi bir şekilde emeklilik hakkı kazanamadan ilişiğinin kesilmesi,

f) Emekli sivil personelin kamu hizmetinden yasaklanması,

g) Öğrencilerin herhangi bir nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından ilişiğinin kesilmesi,

ğ) Toplumun genel ahlak kurallarına ve Türk aile yapısına aykırı bir hayat tarzını benimsemiş, iffetsiz bir yaşam süren aile fertleri ile asıl hak sahibi ile evlenmeden önceki yaşamında bu şekilde yaşadıklarının resmi bilgi, belgeye dayalı olarak tespit edilmesi,

h) Başka kurumlara naklen atanma,

ı) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahküm olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdirilmesi,

i) 657 sayılı Kanunun 56 ncı ve 57 nci maddeleri hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi,

j) Bu maddede belirtilen durumlar haricinde herhangi bir sebeple görevine son verilerek personelin ilişiğinin kesilmesi,

k) İşçilerin emekliliğe esas sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak gerekli yaş şartını tamamlamadan kıdem tazminatını alarak ayrılması,

l) Sözleşmeli erbaş ve erlerin herhangi bir şekilde ilişiğinin kesilmesi,

hallerinde, asıl hak sahibi personel hak sahipliğini kaybettiğinden, personelin görev yaptığı kimlik bilgisi girmeye yetkili birim tarafından geri alınır ve tekrar verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Kimlik Kartlarında Yetki ve Sorumluluklar

Kurum kimlik kartlarının şekli ile yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında kimlik kartlarındaki yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir:

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel için düzenlenecek kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

b) Kimlik kartı hak sahipliğinin belirlenmesi işlemlerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

c) Kimlik kartını hak sahibine ulaştırmaktan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen birimler sorumludur.

ç) Kimlik kartlarının yalnızca hak sahipleri tarafından kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almaktan her seviyedeki birlik, karargah ve kurum amiri sorumludur.

d) Tedariğinden imhasına kadar geçen tüm yaşam çevrimi süresince, kimlik kartlarının mülkiyeti Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, kullanım hakkı ise hak sahibine aittir.

e) Kimlik kartı; kişinin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olduğunu ve kimliğini gösteren resmi belgedir. Asıl hak sahibi personel; mevzuat, talimat ve emirle belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, görev sırasında ve görev dışında resmi veya sivil kıyafetli iken kimlik kartını yanında bulundurmaya, istek halinde ve gerektiğinde göstermeye mecburdur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ayrı ayrı çıkaracakları yönergelerle düzenlenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş olan personel kimlik kartları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EK DOSYAYI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete
Bu haber 173 kez okundu.
30 Temmuz - 09:47
Sosyal medyayı düzenleyen kanunun tam metni
15 Temmuz - 07:47
Çoklu Baro Kanunu Resmi Gazete'de
13 Temmuz - 00:31
Mecliste kabul edilen çoklu baro sistemi getiren Kanunun tam metni