SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Asgari Geçim İndirimi ve Fazla Çalışma Ücreti Haczedilebilir mi?

7 Ocak 2018 Pazar 00:17
Asgari Geçim İndirimi ve Fazla Çalışma Ücreti Haczedilebilir mi?

FAZLA MESAİ ÜCRETİ HACZEDİLEBİLİR Mİ?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Haczedilemeyecek Mallar” başlıklı 70.maddesinde haczedilemeyecek mallar belirtilmiş olup; “Kısmen Haczedilebilen Gelirler” başlıklı 71. maddesinde ise aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirlerin kısmen haczedilebileceği, ancak haczedilebilecek miktarın üçte bir ile dörtte bir arasında olacağı vurgulanmıştır.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun “Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler” başlıklı 83. maddesinde ise maaşların, tahsisat ve her nevi ücretlerin, intifa hakları ve hasılatın, ilama müstenit olmayan nafakaların,tekaüt maaşlarının, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratların, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabileceği, ancak haczolunacak miktarın bunların dörtte birinden az olamayacağı belirtilmiştir.

Fazla mesai ödemeleri de ücret olarak kabul edilmektedir.Bu nedenle haczi mümkündür. Şöyle ki,Konuya ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesince verilen kararda, borçlu işçiler için fazla mesai ve primlerinin aczedilemeyeceğine hükmederek emsal oluşturacak bir karar verdi. Özetle şu şekilde;Borcundan dolayı maaşının dörtte birine, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hak edişlerinin tamamı üzerine konulan haciz konulan işçi, konuyu mahkemeye taşıdı. İşçinin maaşının dörtte birinin dışındaki hak edişleri için haciz işleminin kaldırılması istemini reddeden mahkeme kararını Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

KAPAT [X]

İzmir’de 2012 yılında meydana gelen olayda bir işyerinde çalışan işçinin borcundan dolayı hakkında haciz işlemi başlatıldı. Alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden aldığı maaşının dörtte birine, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konuldu.

İzmir 12. İcra Hukuk Mahkemesi’ne müracaat eden borçlu işçi, maaşının dörtte birinin dışındaki kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hak edişlerinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istedi.

İzmir 12. İcra Hukuk Mahkemesi, işçinin talebini tümüyle reddetti.

BORÇLU İŞÇİ, MAHKEME KARARINI TEMYİZ ETTİ

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. 4857 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; işçinin aldığı ücretin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceğine dikkat çekti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/32967 esas,: 2013/7593 karar sayılı karar metni:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4'ü, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konulmuştur.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ücretinin 1/4'ü dışındaki tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, istihkak, ikramiye, prim ve tüm hak edişlerinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yöneliktir.

4857 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4'ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun'un 4. maddesinde ise; "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği"; belirtilmiştir. Bu durumda borçlunun ikramiyesinin de 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir.O halde mahkemece borçlunun ikramiyesinin 1/4'ünü aşan kısmı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HACZEDİLEBİLİR Mİ? 1/4 GİRER Mİ?

Gerek 6183 sayılı Kanun, gerekse de 2004 sayılı Kanun gereğince maaşlar ve her nevi ücretlerin en az 1/4’ü hacze konu olabilmekte iken asgari geçim indirimi tutarlarının alınmaktan vazgeçilen vergi tutarı olarak değerlendirilmekte ve ücret olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla, asgari geçim indirimi tutarının haczedilmesi mümkün değildir.

Gelir İdaresince de, ücretlilere ödenen asgari geçim indirimi tutarlarının alınmaktan vazgeçilen gelir vergisi tutarı olduğunu belirterek,asgari geçim indirimi tutarlarının ücret kapsamında değerlendirilemeyecek olması
nedeniyle net ücret veya net asgari ücret tutarına ilave edilmemesi gerektiği yönünde görüş vermektedir. Yukarıda bahsedilen kanunlar ile benzeri kanunlarda yer alan, ikramiye ve kıdem tazminatı gibi unsurların tespitinde asgari geçim indirimi tutarları ücret olarak değerlendirilmediğinden, söz konusu tutarların asgari net ücret veya net ücret tutarına ilave edilmesi mümkün değildir.

Gerek 6183 sayılı Kanun, gerekse de 2004 sayılı Kanun gereğince maaşlar ve her nevi ücretlerin en az 1/4’ü hacze konu olabilmekte iken asgari geçim indirimi tutarlarının alınmaktan vazgeçilen vergi tutarı olarak değerlendirilmekte ve ücret olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla, asgari geçim indirimi tutarının haczedilmesi mümkün değildir.

SGK Rehberi
Bu haber 1,887 kez okundu.
11 Aralık - 11:18
Ali Koç'un 'otobüs' kararı mobbing sayılır mı?
09 Aralık - 21:10
Çalışan gençlerin yetim aylığı kesilir mi?
09 Aralık - 15:14
Kıdem tazminatına hangi ödemeler dahil edilir?