SGK Rehberi
Mevzuat >> Genelgeler

SGK dan E-Ödenek Programı Genelgesi

7 Ağustos 2012 Salı 16:53
SGK dan E-Ödenek Programı Genelgesi

SGK dan E-Ödenek Programı Genelgesi

GENELGE
2012/28

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine dair programın yazılım çalışmaları tamamlanmış ve program taşra ünitelerinde test edilmiş olup; buna ilişkin hastane, işveren ve Kurumun yapacağı iş ve işlemlere ait süreçler yeniden belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

I) E-Ödenek programı ve kapsam
Bilindiği gibi, sigortalıların rahatsızlanmaları halinde alacakları istirahat raporlarına ili?kin esaslar Sosyal Sigorta ??lemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde düzenlenmi? ve anılan maddenin yedinci fıkrasında, Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlerin, örneği Kurumca belirlenecek belgenin doldurulması veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle Kuruma gönderilmesi öngörülmü?tür.
Bu bağlamda, E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anla?malı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici i? göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının i?verenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, i? göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için MOS?P sistemi aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası A.?. ?ubelerine gönderilmesine dair i?lem süreçlerini kapsamaktadır.
Programın test çalı?maları öncelikle Kır?ehir, Eski?ehir ve Ankara illerinde yapılmı? ve program, 21/06/2012 tarihi itibariyle Türkiye genelinde sağlık hizmet sunucuları ve sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde test ortamında uygulamaya açılmı?tır.
Programa, kısa vadeli sigortalar servislerinde çalı?an personeller tarafından "MEYES" ?ifresi ile "Intra/Uygulamalar/Emeklilik hizmetleri/?? Göremezlik e-Ödeme Projesi" ekranından ula?ılacaktır. Hastane ba?hekimleri, E-rapor uygulaması için verilen ?ifrelerle hastane paket programı üzerinde açılan E-ödenek ekranından giri? yaparak hekimleri tarafından düzenlenen i? göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarını onaylayarak Kuruma gönderecektir.
Program kural olarak tüm sağlık hizmet sunucularının kullanımına açık olmakla beraber; i?yeri hekimleri, kurum tabiplikleri, aile hekimleri, belediye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hastaneler ile Kurumla anla?ması olmayan özel sağlık hizmet sunucularına bu a?amada MEDULA üzerinden eri?im sağlanamadığından, programın ikinci a?amasının uygulamaya açılmasına kadar anılan birimlerce düzenlenen raporlar E-ödenek projesinin dı?ında tutulmu?tur.
Bu nedenle,

KAPAT [X]

-Sigortalılara aile hekimleri, belediye hastaneleri ve askeri hastaneler tarafından verilen istirahat raporları ile kurum tabiplerinin i?çi personellere verdikleri raporların kâğıt ortamında düzenlenmesi ve bunların posta veya kurye ile Kurum ünitelerine gönderilmesi,
- Anla?ması olmayan sağlık hizmeti sunucusu hekimlerinin düzenledikleri raporlar ile anla?malı özel hastanelerin anla?ma dı?ında kalan bran?lar için düzenledikleri raporların eski uygulamaya göre resmi sağlık hizmet sunucularınca onaylanması ve Kuruma gönderilmesi,
-??yeri hekimlerinin düzenlemi? olduğu 2 günlük istirahat raporları için geçici i? göremezlik ödeneği (i? kazası ve meslek hastalığı dı?ında kalan vakalar için) ödenmemekle beraber, sigortalılara tek hekimce düzenlenen raporların bir takvim yılında 40 günü a?maması kuralının hesabında dikkate alınması için anılan raporların Kuruma kâğıt ortamında gönderilmesi,
-Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için düzenlenen istirahat raporlarının kâğıt ortamında Kuruma gönderilmesi,
Uygulamasına devam edilecektir.
II) Programın mahiyeti
A) Hastane Modülü

Kurumla anla?malı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu hekimlerinin i? kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık ve emzirme vakaları için düzenlemi? oldukları belgelerin elektronik ortamda Kuruma gönderildiği ve sigortalılara ait tüm bilgilerin yine Kurum veri tabanı tarafından sağlandığı bir modüldür.
Bilindiği gibi, sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. ?stirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmi? ise hekim bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile toplamda en fazla 20 gün istirahat verebilmektedir.
?kinci rapordan sonraki raporların ise sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından en fazla 40 gün rapor verilebildiğinden; 40 günü a?an raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir.
Rapor sürelerine ili?kin bu iki durum da, hazırlanan E-ödenek programı tarafından kontrol edilmekte ve aynı hekim tarafından sigortalıya iki defadan ve toplamda 20 günden fazla, ya da tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde 40 günden fazla rapor verilmesi önlenmektedir.
Buna bağlı olarak program, istirahat raporlarında;
1) Tek hekim raporları,
2) Sağlık kurulu raporları,
3) Emzirme ödeneğine esas doğum raporları,

ayrımını esas almakta ve sigortalının istirahat durumu ve sürelerine göre hekimin bilgi giri?i yapacağı menülerden olu?maktadır.
Bu menülerde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından yapılan i?lemlerle;
1) Tek hekimin birinci 10 güne kadar vereceği istirahat raporlarında sigortalının iyile?tiğine ve artık çalı?abileceğine, ya da rapor sonu itibariyle sigortalının hala iyile?mediğine ve yine 10 güne kadar belirlenecek kontrol süresinde istirahatinin devam edeceğine,
2) Kontrollü raporlarda kontrol süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalı?maya ba?layabileceğine, ya da ikinci bir kontrol süresi öngörülmesi gerektiğine veyahut da sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesine,
3) Sağlık kurulu raporlarında, yine rapor süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalı?maya ba?layabileceğine, ya da sigortalının maluliyete sevk edilmesi gerektiğine veyahut da maluliyet halinin azaltılabileceği gerekçesiyle raporunun devam etmesi gerektiğine,
karar verilmesi mümkün olabilecektir.
Sigortalının i? göremezlik halinin i? kazası, meslek hastalığı veya analık hallerinden biri sebebiyle ortaya çıkması halinde programda bu tür özellikli vakalara özgü bilgiler doldurularak istirahat raporları düzenlenebilmekte, buna ili?kin mevzuat kuralları sistemce otomatik olarak kontrol edilmektedir.
Sağlık hizmet sunucuları elektronik ortamda rapor gönderemedikleri durumlarda kâğıt ortamında rapor düzenlemeye ve Kuruma göndermeye devam edecektir.
B) ??veren Modülü
Sağlık hizmet sunucusu hekimlerince düzenlenen ve ba?hekim tarafından onaylanan ve elektronik ortamda i?verene gönderilen raporlar, i?verene ait çalı?ılmadığına dair bildirim ekranında görülebilmektedir. Söz konusu raporlar, Sosyal Sigorta ??lemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yapılan deği?iklik uyarınca aynı zamanda tebligat niteliği de ta?ımaktadır. Bu nedenle kendisine sigortalının istirahat raporu ula?an i?verenin, istirahatin bittiği tarihten itibaren 5 i? günü içerisinde çalı?ılmadığına dair bildirim giri?ini yapması gerekmektedir. Bildirim http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresinden yapılacaktır.
Ancak raporun düzenlendiği aydan önceki aya ait prime esas kazançları Kuruma bildirilmeyen sigortalıların raporları için i?veren tarafından çalı?ılmadığına dair bildirim yapıldığı halde söz konusu raporlar onaylı liste menüsüne dü?meyecektir. Kanunun 17 nci maddesine göre verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; i? kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise i? göremezlik halinin ba?ladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacağı hüküm altına alınmı?tır.
Öte yandan, ?stirahatli Olan Sigortalıların ??yerinde Çalı?madıklarına Dair Bildirimin ??verenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine ?li?kin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde, hak edilen istirahat süresi; 10 günden kısa süreli istirahatlerde istirahatin bittiği günü, 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlerde 10'ar günlük sürelerin bittiği ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği gün ?eklinde tanımlanmı?tır.
Buna göre vaka tarihinden önceki son bir yıldaki son üç aya ait prime esas kazançları Kuruma intikal etmeyen raporlar hastane ba?hekimince onaylandığı anda Kurum tarafında ??veren Onaysız Rapor Listesinde görülecektir. Söz konusu ödenekler, hak edilen istirahat süresinde ve vaka tarihinden önceki son aya ait kazançları Kuruma bildirilmeyen sigortalılar için hak edilen istirahat süresinde ve vaka tarihinden önceki son aya ait kazançların prim hizmet belgesi veya sigortalı hesap fi?i ile Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla ??veren Onaylı Ödeme ??lemleri menüsünde görülebilecektir. Bu nedenle prime esas kazançların Kuruma bildirilmesi gereken son tarih olan, her ayı takip eden ayın özel i?yerleri için 23 ünden, kamu i?yerleri için 7 sinden önce sona eren istirahat raporlarına ait ödeneklerin sigortalılara bekletilmeden ödenebilmesi için vaka tarihinden önceki son aya ait kazancın, sigortalı hesap pusulası ile Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Çalı?ılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından i?verenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için i?verenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. ??verenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ula?tırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalı?ılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Belirtilen tarihe kadar sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri kısa vadeli sigortalar servislerinde çalı?an personellerce Kurum modülünde çalı?ılmadığına dair bildirim yapılmayan raporlara ait bilgilerin yer aldığı ??veren Onaysız Tebligat ??lemleri listesinde bilgilerine yer verilen sigortalıların i?verenlerine idari para cezası uygulanmadan önce mutlaka çalı?ılmadığına dair bildirimin yapılması için kâğıt ortamında tebligat çekilecektir.
Ayrıca elektronik ortamda rapor gönderemeyen sağlık hizmet sunucularının kâğıt ortamında gönderdikleri raporları eski çalı?ılmadığına dair bildirim giri? ekranından anılan bildirimin yapılması halinde eski ödenek programından ödenecektir.
C) Kurum Modülü
Sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından verilen istirahat raporlarına T.C. kimlik numarası ile girildiğinde, sistem arka planda sigorta sicil numarasına, i?veren sicil numarasına ve i?verenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ula?maktadır. Bu yolla raporun hangi üniteye gönderileceği sistemce belirlenmi? olmaktadır. Bu nedenle istirahat raporlarına ait i? ve i?lemler, sigortalı hizmet bildirimlerinin yapıldığı ve i?veren dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.
Ancak i?veren i?lemleri yapılmayan, fakat kısa vadeli sigorta i?lemleri yapılan sosyal güvenlik merkezlerince, kendi personellerine i?veren i?lemleri yapılan birime ait ödeme yetkisi almaları halinde merkezlerine ait sigortalıların geçici i? göremezlik ödeneklerini ödeyebileceklerdir. Örneğin Ankara ?l Müdürlüğüne bağlı Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde i?veren i?lemleri yapılmaktadır. Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren i?verenlerin dosyaları Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde i?lem gördüğünden Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezi kısa vadeli sigorta servisinde çalı?an personellere Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezine ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı sigortalılara ait geçici i? göremezlik ödenekleri adı geçen sosyal güvenlik merkezince ödenebilecektir.
Diğer taraftan, kısa vadeli sigorta ödeme i?lemleri il müdürlükleri uhdesinde yapılan ünitelerimizde il müdürünün takdirine göre il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigorta i?lemlerini yapacak personellerine il müdürlüğüne ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde adı geçen merkezlerce i?lem yapılabilecektir.
Sigortalıların bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerinin/sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigortalar servislerinde çalı?an personellerce, yukarıda belirtilen adresten ula?ılan ekranda, geçici i? göremezlik ödeneklerine ili?kin, dört adet menü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Emzirme Ödemesi ??lemleri, ikincisi ??veren Onaylı Ödeme ??lemleri, üçüncüsü ??veren Onaysız Ödeme ??lemleri dördüncüsü ise Onay ??lemleri menüsüdür.
Hastaneler tarafından düzenlenen emzirme ödeneğine esas doğum raporları ünitelerde Emzirme Ödemesi ??lemleri menüsünde görülebilmekte ve ödenmesi için onay i?lemleri menüsüne gönderilmektedir. Bu ödemeler için talep dilekçesi alınmasına devam edilecektir.
??veren Onaylı Ödeme ??lemleri menüsünde, i?verenlerce çalı?ılmadığına dair bildirim giri?i yapılmı? raporlar görülebilmekte ve ödenek miktarı sistemce hesaplanan raporlar servis personelleri tarafından kontrol edildikten sonra ?ef ve harcama yetkilisince onaylanmak üzere Onay ??lemleri menüsüne gönderilebilmektedir.
??veren Onaysız Ödeme ??lemleri menüsü altında yer alan ??veren Onaysız Rapor Listesi hastane ba?hekimince onaylanarak gönderilen ve istirahat süreleri sona ermemi? raporların görüldüğü ekrandır. ??veren Onaysız Tebligat ??lemleri ekranı hastanelerce Kuruma gönderilen istirahat süresi sona eren, elektronik ortamda çalı?ılmadığına dair bildirim yapması için i?verene tebligat gönderilmesi gereken raporların yer aldığı listelerdir. Bu listelerde isimleri yer alan raporlar hakkında ikinci bir talimata kadar Çalı?ılmadığına Dair Bildirimin yapılması için tebligat gönderilmeden ilgili i?verene idari para cezası uygulanmayacaktır. ??veren Onaysız Tebligat Gönderilen ??lemler ekranı ise tebligat gönderilen fakat i?verence yasal süre olan tebligatın tebellüğünü takip eden 5 i? günü içinde bildirim yapmayan i?verenlere uygulanacak ?PC i?lemlerinin takip edildiği ekrandır.

Onay ??lemleri menüsünde servis memurları tarafından gönderilen raporlar ?ef tarafından onaylandıktan ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edildikten sonra MOS?P sistemine aktarılacaktır.
Sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından ??veren Onaylı Ödeme ??lemleri listelerinde yer alan kayıtlar onaylanması için ?ef ve harcama yetkilisine, harcama yetkilisince de MOS?P sistemine aktarılmadan önce ikinci bir düzenlemeye kadar tek tek kontrol edilecek, mevzuata göre yanlı? olduğu tespit edilen ödemeler MOS?P sistemine atılmayacaktır. Söz konusu raporların kâğıt ortamında barkotlu olarak dökümü alınarak önceki i? göremezlik ödeme programından ödeme i?lemi yapılacak ve harcama yetkilisince E-Ödenek sisteminden silinecektir.
Manuel sistemde yapılan ödemelerde MOS?P sistemine atılmadan önce ilgili sigortalı hakkında E-ödenek sisteminden ödeme yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde mükerrer ödeme yapılmayacaktır.
Uygulamaya açılan E-Ödenek programı ile doğum öncesi 56 günlük istirahat sürelerinin de 10 günlük sürelerde ödenmesi yönünde düzenleme yapıldığından 2011/50 sayılı Genelgenin "6.2.1. Geçici i? göremezlik ödeneği" ba?lıklı bölümünün ikinci paragrafında yer alan (ç) bendi Genelgeden çıkartılmı?tır.
Ayrıca Strateji Geli?tirme Ba?kanlığı tarafından yapılan düzenleme gereği 9/7/2012 tarihinden itibaren geçici i? göremezlik ve emzirme ödeneği ödemeleri T.C. Ziraat Bankası A.?. ?ubeleri aracılığı ile ödenecektir. Anılan tarihten önce PTT ?ubelerine gönderilen ödenekler iki aylık bekleme süresince sigortalılara ödenebilecek, iki aylık süreyi a?anlar Kuruma iade edilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda açıklandığı ?ekilde yapılmasını rica ederim.
Fatih ACAR
Kurum Ba?kanı
Eki: E-ödenek Programı kullanım Kılavuzu

Ek-1
E-ödenek Programı Kullanım Kılavuzu
Program a?ağıdaki ?ekilde çalı?maktadır:
A) Hastane Modülü
1) Tek hekim raporları
a) 10 güne kadar verilen tek hekim raporlarının programa girilmesi
Sağlık hizmet sunucuları yazılım firmaları tarafından hazırlanan rapor ekranlarına hekim tarafından giri? yapıldıktan sonra sigortalıya ait T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılıp, ana menüden "yeni rapor" bölümüne giri? yapılacaktır. Gelen ekranda; poliklinik giri? tarihi ve bran? kodu girildikten sonra rapor tipi, yani tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporu seçeneklerinden birisi i?aretlenecek; aynı zamanda i? kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık ve emzirme vaka türlerinden hastanın durumuna uygun olanı seçilecek, yine olayın adli vaka veya trafik kazası olup olmadığı tespiti yapıldıktan sonra hastanın durumuna göre yatı? var, yatı? yok veya karma seçeneklerinden birisi seçilerek rapor bilgileri girilecektir.
Bundan sonra açılacak yeni rapor ekranına, belgenin düzenlendiği tarih ve sayı, sigortalı ve sağlık hizmet sunucusunun bilgilerinin otomatik olarak geldiği menünün altında, sigortalının birinci on güne kadar olan istirahatlerine ili?kin te?his, gün sayısı ve çalı?ır ya da kontrol bölümlerinin yer aldığı bölüm doğru ve eksiksiz biçimde doldurularak "kaydet" butonu ile rapor bilgileri veri tabanına kaydedilecektir.
Tek hekimin birinci on güne kadar vereceği raporlarda iki alternatif bulunmaktadır. Bunlardan ilki, raporun sonu itibarıyla sigortalının çalı?abileceğini ifade eden "çalı?ır" butonudur. ?kinci alternatif ise, rapor sonu itibariyle sigortalıya kontrol öngören "kontrol" butonudur. Kontrollü raporlarda hasta raporda belirtilen kontrol tarihinden sonra hastaneye gittiği takdirde doktor mevcut rapor bölümünden daha önce kontrollü verilen raporu "mevcut rapor" ekrana getirip sigortalının durumuna göre ya "çalı?ır" kısmını i?aretleyecek ya da yeniden istirahate karar verir ise yeni bir kontrollü rapor düzenleyecektir. Bu durumda sigortalı rapor parasını alabilecektir. Kontrollü raporlarda rapor sona erme tarihi hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelmi? ise doktor bu durumdaki sigortalılara yeni rapor gerekli görmesi halinde yeni raporun ba?langıç tarihi olarak önceki raporun kontrol tarihini geriye dönük tarihli olarak yazabilecektir. Ancak sigortalı doktorun çalı?ır kararı olmadan hekim tavsiyesine uymayarak i?yerinde çalı?maya ba?lamı? ve çalı?tığı tarihten sonra hekime ba?vurmu? ise söz konusu rapor hekim tarafından kapatılmayacak ve sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendine göre söz konusu rapora ait ödenek ödenmeyecektir.
Tek hekim tarafından verilen istirahat raporları kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak ba?hekim onayına gönderilmektedir. Rapor, ba?hekim tarafından onayladıktan sonra i?verenin e-bildirge üzerinden ula?ılan Çalı?ılmadığına Dair Bildirim ekranına ve i?yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda otomatik olarak gönderilecektir.
b) Kontrollü tek hekim raporlarının programa girilmesi
Hekim tarafından verilen istirahatin sonunda iyile?meyeceği, çalı?amayacağı dü?ünülen ve kontrollü rapor verilen sigortalılar için programa giri? yapıldıktan sonra, kontrole geldiklerinde T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılıp, ana menüden "mevcut rapor" bölümüne giri? yapılacaktır. Gelen ekranda; birinci 10 güne kadar verilmi? tek hekim raporu açılmakta ve bu rapor ile ilgili bilgilerin yer aldığı menünün alt kısmında, "güncelle", "2. raporu ver" ve "sağlık kuruluna sevket" seçeneklerinden sigortalının durumuna uygun olan seçenek i?aretlenecektir.

Belirtilen alanda yapılan i?lemlerle sigortalının istirahat durumu sona erdirilebilecek veya iyile?meyen sigortalının istirahat durumu devam ettirilebilecektir.
Bu ekranda;
? "Kontrol" ibaresi "çalı?ır" ibaresine çevrilip "güncelle" butonunun tıklanması ile çalı?maya ba?layabileceği hekimce tespit edilen sigortalının istirahatine son verilmi? olacaktır. Bu i?lemin onayı için, gelen ekrandaki hastane ve doktor bilgileri i?lenip "kaydet" butonu kullanılarak i?lem kaydedilecektir.
? "2. raporu ver" butonu seçilirse, sigortalıya birinci 10 güne kadar olan raporun bitiminden sonra verilecek olan yeni rapora dair verilerin i?leneceği ekran açılacaktır. Hekimce, sigortalının birinci on güne kadar olan istirahati neticesinde tam olarak iyile?mediğinin tespit edilmesi halinde, bu buton kullanılarak istirahatin en fazla on güne kadar daha devam etmesine karar verilebilecektir.

Bu ekranda, birinci on günlük rapor ekranında olduğu gibi; belgenin düzenlendiği tarih ve sayı ve sigortalı ve sağlık hizmet sunucusunun bilgileri görüntülendikten sonra, sigortalının devam eden istirahatlerine ili?kin (ikinci on güne kadar) verilerin i?leneceği menü, doğru ve eksiksiz biçimde doldurularak "kaydet" butonu ile rapor bilgileri veri tabanına kaydedilecektir.
? Bundan sonra, tekrar kontrole gelen sigortalı için yine program giri?inde T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak; ana menüden tekrar "mevcut rapor" butonu tıklanacak ve ikinci on güne kadar verilmi? olan tek hekim raporu açılacaktır.

Sigortalının iyile?tiği ve istirahatinin bitmesi gerektiği hekimce tespit edilirse, menüdeki "kontrol" ibaresi "çalı?ır" ibaresine çevrilip, rapor bilgilerinin yer aldığı menünün alt kısmında "güncelle" butonu tıklanarak ikinci on güne kadar olan raporu sonlandırılacaktır. Sigortalının rahatsızlığının ikinci on güne kadar olan istirahat süresinde de düzelmemesi halinde, rapor bilgilerinin yer aldığı menünün alt kısmında "sağlık kuruluna sevket" butonu tıklanarak sigortalı sağlık kuruluna sevk edilecektir.
2) Sağlık kurulu raporları
a) Sağlık kurulu raporlarının programa girilmesinde izlenecek yöntem
Programa giri? yapıldıktan sonra sigortalıya ait T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılıp, ana menüden "yeni rapor" bölümüne giri? yapılarak; rapor türü, vaka türü gibi gerekli bilgiler sisteme kaydedilecektir. Bu ?ekilde, sağlık kurulu raporu için açılan ekranda sağlık kuruluna özgü alanlar olan "klinik bulgular", "RonLab bilgileri", "karar" ve "doktor listesi" ekranı açılacaktır. Açılan sağlık kurulu ekranında; belgenin düzenlendiği tarih ve sayı, sigortalı bilgileri, rapor bilgileri ve onay veren doktor listesine ili?kin bilgiler görüntülenerek "kaydet" butonu ile bilgiler veri tabanına kaydedilecektir.
b) Kontrole gelen sigortalılar için yapılacak i?lemler
Programın açıldığı ekranda, sağlık kurulu raporu bulunan ve kontrole gelen sigortalı için T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılmaktadır. Daha sonra, ana menüden "mevcut rapor" seçeneği i?aretlenerek, daha önce 6 aya kadar verilmi? olan birinci sağlık kurulu raporu ekranı açılmaktadır.
Bu ekranda;
? Sigortalının birinci sağlık kurulu raporu sonucunda iyile?mi? olması halinde, "kontrol" ibaresi "çalı?ır" ibaresine çevrilerek güncelle butonu tıklanmakta ve bu kararı veren doktor listesi tekrar anılan ekrana girilerek kaydedilmektedir.

? Sigortalının birinci sağlık kurulu raporu sonucunda iyile?memesi halinde, ikinci kez sağlık kurulu raporu verilmek üzere "2.rapor ver" butonu tıklanacak ve hastaya durumuna göre "maluliyete sevki uygundur" veya "maluliyet azaltılabilir" seçeneklerinden biri seçilerek ikinci bir sağlık kurulu raporu verilebilecektir.

3) Özellikli vakalar
a) ?? kazası vakaları
Sigortalının i? kazası geçirmesi nedeniyle hakkında istirahat raporu düzenlenmesi halinde, i? göremezlik raporunda i? kazasına ait alanların doldurulması gerekmektedir.
Raporda i? kazasına özgü alanlar; "yaranın türü (ESAW-Avrupa i? kazası istatistikleri- kodları)", "yaranın yeri (ESAW kodları)", "nüks" ve nüksün seçildiği durumlar için "i? kazası tarihi" alanlarıdır. Birinci ve ikinci 10 güne kadar olan istirahat raporlarındaki menülere ek olarak, i? kazasına özgü bu alanlar da doldurularak, i? kazasından doğan istirahat raporları düzenlenmi? olacaktır.
b) Meslek hastalığı vakaları
Sigortalının meslek hastalığına tutulması nedeniyle hakkında istirahat raporu düzenlenmesi halinde, i? göremezlik raporunda meslek hastalığına ait alanların doldurulması gerekmektedir.
Raporda meslek hastalığına özgü alanlar; "yaranın türü (ESAW kodları)", "yaranın yeri (ESAW kodları)" ve "nüks" alanlarıdır. Birinci ve ikinci 10 güne kadar olan istirahat raporlarındaki menülere ek olarak, meslek hastalığına özgü bu alanlar da doldurularak, meslek hastalığından doğan istirahat raporları düzenlenmi? olacaktır.
c) Analık
Programın giri?indeki ön seçim ekranında, "vaka" bölümünden rapor tipinin "analık" olduğunun i?aretlenmesi halinde, sigortalının analık halinden doğan istirahatine dair verilecek rapor ekranına ula?ılmaktadır.
Programda iki tür analık raporu bulunmaktadır. Bunlar;
? Doğum öncesi analık raporu,
? Doğum sonrası analık raporudur.

Yukarıda anılan ekranda, sigortalının durumuna göre "analık rapor tipi" menüsünden raporun doğum öncesi veya sonrası düzenlenecek olmasına göre gerekli seçim yapılacaktır.
Açılan rapor sayfasında yine, belgenin düzenlendiği tarih ve sayı, sigortalı bilgileri gibi alanlar doldurulduktan sonra doğum öncesi veya sonrasına ili?kin bilgiler girilerek kaydedilecek ve rapor olu?turulacaktır.
Program, aktarma sürelerini ve istirahat biti? tarihlerini otomatik olarak hesaplamaktadır.
d) Emzirme Ödeneğine Esas Doğum Raporu
Emzirme ödeneği için gerekli olan doğum raporları, bebeğin canlı doğumundan sonra düzenlenmektedir ve bir istirahat raporu değildir.
Emzirme ödeneğine esas doğum raporu, e?i çalı?mayan erkek sigortalıya da verilebilmektedir. Böyle bir durumda programa annenin TC Kimlik Numarası da girilecektir.
Emzirme ödeneğine esas doğum raporu pasif bir rapor olup sigortalının aynı döneme ait diğer vakalardan dolayı verilen istirahat raporunu kesmemektedir.

Emzirme ödeneğine esas doğum raporu, vaka türü "emzirme" olarak belirlenip, "doğan çocuk sayısı", "canlı çocuk sayısı" ve "bebek doğum tarihi" gibi emzirmeye ait bilgilerin rapor sayfasında doldurulup kaydedilmesiyle düzenlenecektir.
B) ??veren modülü
E-ödenek programının i?veren modülü, istirahat raporu alan sigortalıların i?verenleri tarafından çalı?ılmadığına dair bildirimlerinin yapılacağı modülü ifade etmektedir.
Bu modüle her i?veren kendi kullanıcı adı ve ?ifresi ile giri? yaptıktan sonra, çalı?ılmadığına dair bildirim giri?ine ait i? ve i?lemleri yürüteceği ekrana ula?acaktır.
Bu ekrandaki;
? Rapor i?lemleri,
? ?? kazası ve meslek hastalığı bildirim i?lemleri,
? Çalı?ılmadığına dair bildirim i?lemleri,

Menülerinde belirtilen i?lem süreçleri yürütülecektir.
Rapor i?lemleri menüsünden, sigortalının kimlik numarası veyahut rapor verilen tarih girilmek suretiyle sigortalı hakkında verilen istirahat raporları i?veren tarafından sorgulanabilecek ve raporların ayrıntılı hali görüntülenebilecektir. Görülen bilgilere göre istirahatin sona erdiği anla?ılan raporlara çalı?ılmadığına dair bildirim giri?i yapılacaktır. ?ayet i?veren sigortalı için söz konusu bildirim giri?ini yapmaya çalı?tığında rapor ba?langıç tarihinden önceki son aya ait prime esas kazançları Kuruma bildirmemi? ise "Bildirim yapılamaz, sigortalının son aya ait kazançları Kuruma bildirilmemi?tir, Sigorta Hesap Fi?i ile bildiriniz" uyarısı gelecektir. Bu ?ekilde uyarı gelen sigortalılar için i?veren tarafından öncelikle rapor ba?langıç tarihinden önceki ayın kazançlarının sigortalı hesap fi?i ile Kuruma bildirilmesi akabinde "Çalı?ılmadığına Dair Bildirim Giri?inin" yapılması gerekmektedir.
E-Ödenek programı tamamı ile i?letime açılana kadar istirahat raporları kâğıt ortamında Kuruma ve i?verene gönderilen raporlar için çalı?ılmadığına dair bildirim giri?i yukarda belirtilen adresten ula?ılan "Çalı?ılmadığına Dair Bildirim Giri? ??lemleri" menüsünden, istirahat raporları elektronik ortamında E-Ödenek programı üzerinden Kuruma ve i?verene gönderilen raporlar için çalı?ılmadığına dair bildirim giri?i "Rapor ??lemleri" menüsünden yapılacaktır.
?? kazası ve meslek hastalığı bildirim i?lemleri menüsünden, "i? kazası bildirim giri?i", "i? kazası bildirimi görüntüleme/güncelleme", "meslek hastalığı bildirim giri?i" ve "meslek hastalığı bildirimi görüntüleme/güncelleme" i?lemleri yapılabilecektir.
?? kazası ve meslek hastalığı bildirim giri?lerinde i?verene,
"?? kazası bildirimlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4/ a ve b bentleri kapsamındaki sigortalılar için kazadan sonraki 3 i? günü içerisinde, meslek hastalıklarına ait bildirimlerin ise öğrenildiği günden itibaren 3 i? günü içerisinde "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden internet ortamında Kuruma bildirilmesi zorunludur. 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı ?? Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan i? kazası ve meslek hastalığı bildirimleri bölge çalı?ma müdürlüklerine de yapılmı? sayılacağından i?verenlerin ayrıca Çalı?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimlerine bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.
?? kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin görüntülenmesi i?lemleri, sigortalının T.C. kimlik numarasının sisteme girilmesiyle yapılabilecektir.
Çalı?ılmadığına dair bildirim i?lemleri menüsünden ise, sigortalının istirahatli olması nedeniyle i?yerinde çalı?madığı sürelere ili?kin bilgiler girilerek kaydedilecek ve bu bilgiler sistemce otomatik olarak sigortalının en son çalı?tığı i?yerinin bağlı bulunduğu üniteye gönderilecektir. Biden fazla i?yerinde çalı?an sigortalı için i?verenlerin birisi tarafından bildirim yapılması halinde ödenek ödenecek fakat diğer i? yerlerinden de kağıt ortamında bildirim yapılması istenecektir.

C) Kurum modülü
1) Modüle giri? ve yetkiler
E-ödenek programının Kurum modülü, sağlık hizmet sunucularından gelen istirahat raporlarına ve i?verenlerden gelen sigortalının istirahat döneminde çalı?ıp çalı?madığına dair bildirimlerine göre geçici i? göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince ödenmesini sağlayan modüldür.
??veren i?lemleri yapılmayan, fakat kısa vadeli sigorta i?lemleri yapılan sosyal güvenlik merkezlerince, anılan servislerde görevli personellerine i?veren i?lemleri yapılan birime ait ödeme yetkisi alınması halinde kendi merkezlerine ait sigortalıların geçici i? göremezlik ödeneklerini bu modülden ödeyebileceklerdir. Aynı ?ekilde kısa vadeli sigorta ödeme i?lemleri, il müdürlükleri uhdesinde yapılan ünitelerimizde, il müdürünün takdirine göre il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigorta i?lemlerini yapacak personellerine il müdürlüğüne ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde adı geçen merkezlerce yine bu modülden ödeme i?lemi yapılabilecektir.
Bu modülde, i? göremezlik raporlarında yer alan bilgilerin kontrolü, ödenek hesaplamaları ve bu hesaplamaların kontrolü, onay ve muhasebe i?lemleri ile raporlama i?lemleri gerçekle?tirilebilecektir.
Modüle, "MEYES" ?ifresi ile "Intra/Uygulamalar/Emeklilik hizmetleri/?? Göremezlik e-Ödeme Projesi" ekranından ula?ılacaktır.
Modülü kullanacak olan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalı?an personeller, yetki bakımından a?ağıdaki kullanıcı gruplarına ayrılacaktır:
a) IGOR OPERATOR : Program içerisindeki tüm ödeme kontrol ve hesap i?lemlerini yapmaktan sorumlu personel.
b) IGOR ?EF : I. Onay yetkilisi.
c) IGOR MÜDÜR : II. Onay yetkilisi. (Harcama Yetkilisi)
d) IGOR MERKEZ : Mevzuat birimi sorumluları.
2) Modülün i?leyi?i
?? göremezlik ödeneklerine ili?kin i? ve i?lemler, modüle giri? yapıldıktan sonra sağlık geri ödeme sistemi üzerinde açılan "i? göremezlik online rapor uygulama ekranı"nda yer alan;
? Emzirme Ödemesi ??lemleri,
? ??veren Onaylı Ödeme ??lemleri,
? ??veren Onaysız Ödeme ??lemleri,
? Onay ??lemleri,
? Muhasebe ??lemleri,
? Görüntüleme ??lemleri,

menüleri üzerinden yürüyecektir.
a) Emzirme ödeneği
Bilindiği gibi emzirme ödeneği, canlı doğum gerçekle?mesi durumunda; sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe verilen ödemedir ve bu ödeme için i?veren onayı aranmamaktadır.
Hastaneler tarafından düzenlenen emzirme ödeneğine esas doğum raporları ünitelerde Emzirme Ödemesi ??lemleri menüsünde görülebilmekte ve ödenmesi için onay i?lemleri menüsüne gönderilmektedir.
Emzirme ödeneği i?lemleri için, modül de "Emzirme Ödemesi ??lemleri" ekranına tıklanıp, i?lem tarihi girilmek suretiyle emzirme ödeneğine esas doğum raporu sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda, belirtilen tarihe kadar ünite tarafından henüz i?lem görmemi? raporların listesi gelecektir.
Bu listede;
? Raporun i?lem tarihi,
? Rapor tipi,
? Rapor takip ve sıra numarası,
? Sigortalı adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
? Bebek doğum tarihi ve canlı çocuk sayısı,

bilgileri yer alacaktır.
Emzirme ödemesi bilgileri ile ilgili makbuz almak için sigortalıya ait kayıt seçilerek "ödeme" tu?una basılacak ve "sigortalı bilgileri" ve "rapor bilgileri"ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra "kaydet" tu?una basılarak ödeme bilgileri kesinle?tirilecektir.
Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde deği?iklik yapılana kadar emzirme ödeneği ödemeleri için kâğıt ortamında dilekçe alınması uygulamasına devam edilecektir.
b) ??veren onaylı ödeme i?lemleri
??veren Onaylı Ödeme ??lemleri menüsünde, i?verenlerce çalı?ılmadığına dair bildirim giri?i yapılmı? raporlar görülebilmekte ve ödenek miktarı sistemce hesaplanan raporlar servis personelleri tarafından kontrol edildikten sonra ?ef ve harcama yetkilisince onaylanmak üzere Onay ??lemleri menüsüne gönderilebilmektedir.
Belirtilen menünün altında, i?lem tarihi girilmek suretiyle rapor kaydı sorgulaması yapılacaktır. Açılan ekranda, belirtilen tarih itibarıyla ünite tarafından henüz i?lem yapılmamı? olan i?veren onaylı raporların listesi gelecektir.
Bu listede;
? Raporun i?lem tarihi,
? Rapor tipi (hastalık/analık/meslek hastalığı/i? kazası),
? Rapor takip ve sıra numarası,
? Ayakta ve yatarak tedavi olunan süreler,
? Sigortalı T.C. kimlik numarası,
? Ödeme tarihlerine ili?kin bilgiler,

yer alacaktır.
Söz konusu listeden ilgili sigortalının kaydı seçilerek "ödeme" tu?una basılacak ve "sigortalı bilgileri" ile "rapor bilgileri"ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra, "ödeme hesapla" tu?una basılarak ödeme hesaplanacaktır. (ödenekte kesintiye tabi hallerden biri bulunuyorsa ekranın altında kesintiye mahsus alana bilgi giri?i yapıldıktan sonra ödeme hesaplanacaktır) Ödeme tutarının belirlendiği gelen ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra "onayla" tu?una basılacak ve açılan ekranda "… rapor takip numaralı ödeme ba?arıyla kaydedilmi?tir" uyarısının alınmasıyla ödeme kesinle?mi? olacaktır.
b) ??veren onaysız ödeme i?lemleri
??veren Onaysız Ödeme ??lemleri menüsü altında yer alan ??veren Onaysız Rapor Listesi Ekranında hastanelerce düzenlenerek Kuruma gönderilen fakat istirahat süresi sona ermediğinden, elektronik ortamda çalı?ılmadığına dair bildirimin yapılması için i?verene tebligat gönderilmesi gereken raporlar bulunmaktadır. Bu raporlar arasında hastalık sigortasından verilen ve istirahat süresi en fazla 2 günlük olan raporlar ile en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmi? olma ?artını ta?ımayan istirahat raporlarının servis personelince ayıklanarak Ödeme Yapılmayacak Raporlar Ar?ivi Ekranına atılması gerekmektedir.
Söz konusu raporlardan istirahat süresi sona erenler otomatik olarak ??veren Onaysız Tebligat ??lemleri Ekranına dü?ecektir. Bu listelerde isimleri yer alan raporlar hakkında ikinci bir talimata kadar Çalı?ılmadığına Dair Bildirimin yapılması için tebligat gönderilmeden ilgili i?verene idari para cezası uygulanmayacaktır. Ünitenin kısa vadeli sigortalar servisi çalı?anlarınca anılan ekranda olu?an rapor listesi her gün takip edilmeli ve yeni gelen kayıtlar için en kısa zamanda tebligat çekilmelidir.
Anılan ekranda ilgili sigortalının kaydı seçilerek "tebligat" tu?una basıldığında tebligat i?lemleri ba?latılmı? olacaktır. Gelen ekranda, "sigortalı bilgileri" ve "rapor bilgileri"nin altında "tebligat formu" tu?una basıldığında, rapordaki sigortalı bilgilerine istinaden otomatik olarak tebligat formu hazırlanmı? olacaktır. Tebligatın gönderilmesi için yazılı döküm alındığında söz konusu raporlar ??veren Onaysız Tebligat Çekilen ??lemler Menüsüne dü?ecek ve Onaysız Tebligat ??lemleri Ekranından silinecektir. Gönderilen tebligatın i?verene ula?tığına dair tebellüğ belgesi ünitenin kısa vadeli sigortalar servisine ula?tığında adı geçen servis tarafından tebellüğ belgesinde belirtilen tebellüğ tarihinden itibaren 5 i? günü içinde çalı?ılmadığına dair bildirimi yapmayan i?verenlere ?PC uygulanması için i?veren servisine dâhili yazı gönderilecektir.
Onay ??lemleri menüsünde; servis memurları tarafından gönderilen raporlar ?ef tarafından onaylandıktan ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edildikten sonra MOS?P sistemine aktarılacaktır.
Sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından ??veren Onaylı Ödeme ??lemleri listelerinde yer alan kayıtlar onaylanması için ?ef ve harcama yetkilisine, harcama yetkilisince de MOS?P sistemine aktarılmadan önce ikinci bir düzenlemeye kadar tek tek kontrol edilecek, mevzuata göre yanlı? olduğu tespit edilen ödemeler MOS?P sistemine atılmayacaktır. Söz konusu raporların kâğıt ortamında barkotlu olarak dökümü alındıktan sonra önceki i? göremezlik ödeme programından ödeme i?lemi yapılacak ve harcama yetkilisince E-Ödenek sisteminden silinecektir.
Onay i?lemlerine dair süreç a?ağıdaki ?ekilde i?leyecektir:
? Rapora ait ödeme operatör tarafından kontrol edilip kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak "?ef" onayına dü?ecektir.
? ?ef, gerekli kontrolleri yapıp onay verdiğinde, sistemce ödeme bilgileri, ikinci onay yetkilisi olan " harcama yetkilisi" onayına sunulacaktır.
? Ödemenin muhasebele?tirilebilmesi ve MOS?P istemine aktarılabilmesi için mutlaka harcama yetkilisinin onayının verilmesi gerekecektir.
? Sistem, onay kullanıcıları ve i?lem tarihine ait tüm bilgileri arka planda tutacaktır. Bu ?ekilde gerekli görüldüğünde, yapılan ödeme i?lemi hakkında bilgiye eri?ilebilecektir. ?htiyaç duyulması halinde "onay iptal" mekanizması da çalı?acak ve böylece henüz muhasebeye aktarılmadan ödeme üzerinde düzeltme/güncelleme yapılması mümkün olabilecektir.
? Söz konusu bilgilere, "onay i?lemleri" menüsünden ula?ılabilecektir. Bu menünün altındaki "günlük onay listeleri" menüsüne girildiğinde açılan ekranda yine rapor takip ve sıra numarası, sigortalı T.C. kimlik numarası bilgilerinin yanı sıra onaylayan ki?iler (operatör/?ef/harcama yetkilisi), onay tarihleri ve "onay ver" veyahut "onay iptal" tu?ları yer alacak ve onaya ili?kin i? süreçleri bu menülerden yürütülecektir.
? Onay ve iptal mekanizması en alt basamaktan ba?layarak, en üst yetki grubuna doğru i?leyecektir.
? Rapor üzerinde gerekli tüm onaylar yapıldığında, ekranda "rapora ait tüm onaylar tamamlanmı?tır. Ödeme MOS?P'e aktarılabilir" ibaresi yer alacaktır.
? Eğer onayın iptali için "onay iptal" tu?una basılırsa, onayın iptal gerekçesi açılan ekrana yazılarak kaydedilecektir.

c) Muhasebe i?lemleri
Rapora ait tüm ödemeler tamamlandıktan sonra sigortalıya ait ödenekler muhasebele?tirilmek üzere MOS?P sistemine aktarılacaktır. Aktarma i?lemleri ikinci onay yetkilisi durumunda olan harcama yetkilileri tarafından gün içerisinde gerçekle?tirilecektir.
Sistemde "muhasebe i?lemleri" menüsü altındaki,
? Muhasebe i?lemleri,
? Günlük mutabakat listesi,
? MOS?P'e aktarılan rapor listesi,
? MOS?P'e aktarılmayan rapor listesi

menüleri ile muhasebe süreçlerine ili?kin i? ve i?lemler takip edilebilecektir.
Bu menülerde, i?lem tarihi ile sorgulama yapılarak, ?ube bazında günlük onay listelerine ve günlük olarak muhasebeye aktarılacak kayıtların listesine ula?ılabilecektir. Bu listelerde rapor takip ve sıra numarası, sigortalı T.C. kimlik numarası, ödeneğe esas vaka türü, ödeme tutarı ve ödeme detayları görüntülenebilecektir.
Gerçekle?tirme görevlisi tarafından ödeme emri düzenlenen ve harcama yetkilisinin imzaladığı raporlara ait sarf evrakları ödeme yapılmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilecek ve muhasebe yetkilisi tarafından ödeme gerçekle?tirilecektir.

 

SGK Rehberi
Bu haber 1,618 kez okundu.
10 Nisan - 18:00
SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
06 Mart - 11:54
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
05 Mart - 08:33
SGK'dan gazeteciler genelgesi