SGK Rehberi
Mevzuat >> Kanun

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası hakkında kanun tasarısı - Tam metin

24 Nisan 2013 Çarşamba 20:14
Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası hakkında kanun tasarısı - Tam metin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine "üçte birinden az olan vatandaşlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşım doldurmamış çocuklar" ibaresi, aynı bendin (7) numaralı alt bendine "ücretsiz faydalanan kişiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar" ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutan üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir."

"27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamında haklarında koruma tedbirleri uygulanan kişiler ile 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir karan verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlanndan yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır."

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldınlmıştır.

"c) (d) bendinde sayılanlar Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmalan halinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona

erer.

"60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlardan dilekçeyle Kuruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıklan devam eder. Bunlann genel sağlık sigortalılıktan bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer."

MADDE 3- 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komisyon; Bakanlık, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıklan, Hazine Müsteşarlığı, üniversite hastaneleri ile özel hastaneleri temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Komisyon, kararlannı salt çoğunluk ile alır. Komisyon kararlan Resmî Gazete'de yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir."^

MADDE 4- 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "bir" ibaresi "iki" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak yükseköğretim kurumlarının sağlık hizmeti sunucularında, kişilerin tercihi üzerine 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapan öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında sunulan sağlık hizmetleri için alınacak ilave ücretlerin tavam Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Alınacak ilave ücret bir defada bir asgari ücreti geçemez."

MADDE 5- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yedinci cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"i) Özel sektör işverenlerinin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Bu bent hükümlerinden faydalanabilmek için; çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve bu işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri; ek 2 nci madde kapsamında uygulanan teşvikten yararlanan işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalışanlar hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz."

"On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sının üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

"Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığınm tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutan işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 6-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 49- 97 nci maddenin yedinci fıkrası gereğince, sağlık hizmet sunucularının sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin olarak 16/1/2012 tarihinden önce Kuruma teslim ettikleri fatura ve eki belgelerden, teslim tarihinden itibaren üç ay içerisinde incelenemediği için avansı kapatılamayan fatura ve eki belgelerin, bu süreden sonraki dönemde yapılan incelemesi sonucunda sağlık hizmet sunucusuna yersiz.ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, tespit edilen yersiz ödeme tutan için kanuni faiz tahakkuk ettirilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sağlık hizmet sunuculannca 16/1/2012 tarihinden önce Kuruma teslim ettikleri fatura ve eki belgelerden dolayı Kurumca tahakkuk ettirilen faizle ilgili dava konusu edilen faiz tutarları, davacının davasından feragat edilmesi halinde, tahakkuk ettirilen faiz terkin edilir. Nakden veya mahsuben faiz tahsilatı yapılmışsa, söz konusu tutar Kurumca ilgililerine iade edilir.

İkinci fıkrada belirtilen durum hariç, bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmış faize ilişkin tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez."

"GEÇİCİ MADDE 50- Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar."

MADDE 7- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "bir ay" ibaresi "iki ay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici dördüncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi, Merkez, Beyazkule ve Gümüşsü Mevkiilerinde bulunan, ada ve parsel numaralan ile yüzölçümleri ekli (1) Sayılı Listede belirtilen toplam 169.245.353 metrekare yüzölçümlü taşınmazlardan hak sahipliği tespit edilen göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımlan aynlarak bedelsiz olarak tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilir. Tescil işlemleri ve bunlara bağlı tamamlayıcı nitelikteki tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Hak sahiplerinin iskânı için belirlenen arazide 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile getirilen sınırlamalara uymak şartıyla tüm ifraz, tevhid ve bunlara bağlı gerekli her türlü işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yerine, getirilir. Ekli (1) sayılı listede ada ve parselleri belirtilen taşınmazlardan, arazi sınınnı belirleyen DSİ Mardin Sulama Kanalının böldüğü parsellere ilişkin ada ve parsel numaralan ile alanlar, ifraz işleminden sonra kesinleşir."

"(4) Hak sahibi ailelere iskanen verilecek taşınmazlann teslimini takiben üç ay içinde, göçer ailelerin bulunduklan eski arazilerin üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı ve müştemilatı valilikçe yıktınlarak bu araziler Ceylanpınar Tanm İşletmeleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edilir."

MADDE 9- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12- Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin % 70'ini aşamaz."

MADDE 10- 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K" işaretli cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının 1 inci maddesinde yer alan "hariç olmak üzere" ibaresi "dâhil olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- 23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır."

MADDE 12- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 85- Gerçek veya tüzel kişilerce, 22/4/2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31/7/2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyette bulunan bankalara veya 6/12/2012 tarihli-ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyette bulunan aracı kurumlara bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir.

Birinci fıkrada sayılan kıymetler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. ^-^^

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. Bu fıkra ile üçüncü fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararlan uyannca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu madde kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutan, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutan, %18 katma değer vergisi oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya bu maddede yer alan diğer şartlann yerine getirilememesi nedeniyle mahsup imkânından yararlanılamaması, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyannca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.

Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıklann elden çıkanlmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

Bildirildiği veya beyan edildiği halde, 22/4/2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar dolayısıyla beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.

Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlan dolayısıyla beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumlann;

a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlan,

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançlan,

c) Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlan,

31/10/2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumlann, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlann tasfiyesinden doğan kazançlan, 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamaz.

İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin bu madde uyannca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.

Bu maddede yer alan bildirim ve beyan sürelerini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu madde uyannca verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri ile verileceği yeri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasında kanaat verici belge: Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşlann kayıt ve belgelerini, 213 sayılı Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü'Kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri ifade eder."

MADDE 13- Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen (i) bendi, yayımını takip eden ayın başında,

b) 5 inci maddenin diğer hükümleri ile 10 uncu maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

GENEL GEREKÇE

Sosyal güvenlik uygulamalarında süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda;

- Sadece yükseköğrenim sebebiyle değil diğer öğrenim sebepleri ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin de talepleri halinde genel sağlık sigortalısı olmaları,

- 18 yaşına kadar vatandaşlarımızın herhangi bir şart aramaksızın sağlık yardımı alabilmesi ve genel sağlık sigortası kapsamım düzenleyen maddeye hükmün taşınması,

- 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamındaki kişiler ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sayılan kişilerin gelir testine tabi olmaksızın genel sağlık sigortalısı,

- Ülkemizde 1 yıldan fazla ikamet izni ile ikamet eden yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunlu olmaktan çıkarılarak isteğe bağlı hale getirilmesi,

- Sağlık hizmeti için Kurumca ödenecek bedellerin belirlenmesinde, sağlık hizmeti satın alınan üniversiteler ile özel hastanelerin de katkılarının sağlanması ve karar mekanizmasının şeffaflığının artırılması,

- Sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversitesi hastanelerinin daha fazla ilave ücret alabilmeleri,

- Kamu üniversite hastanelerinde, kişilerin tercihleri doğrultusunda öğretim üyelerince verilen sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınması uygulaması,

- Sağlık hizmeti sunucularının fatura ve eki belgelerinin fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılamayanlardan bu süreden sonra incelemeleri tamamlananlara tahakkuk ettirilen faiz tutarlarının terkin edilmesi,

- İlgili kamu kurum, kuruluşu ve sosyal taraflara genel kurul için gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeterli sürenin bırakılması,

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirime paralel olarak, çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk işçiler için ödenmesi gereken genel sağlık sigorta primlerinin işveren hissesinden beş puanlık indirim uygulanması, ayrıca yurt içinde uygulanan beş puanlık indirime ilave olarak asgari sigorta primine esas kazanç üzerinden indirim uygulanması ve uygulanacak teşvik sisteminin usul ve esaslarını belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi,

hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Diğer taraftan;

- KİT sözleşmeli personeli ile yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde, mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesini teminen düzenleme yapılmakta,

- 5543 sayılı İskan Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca mahallinde göçer olarak adlandırılanların hak sahiplerinin iskan edilecekleri taşınmaza ilişkin düzenleme yapılmakta,

- 23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmakta,

- Gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altm, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması; sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmek ve cüz'i bir oranda vergi ödenmek suretiyle kayda alınması

, öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün uygulanmasında yaşanan sorunun giderilmesi, 18 yaşına kadar vatandaşlarırnızın herhangi bir şart aramaksızın sağlık yardımı alabilmesi ve genel sağlık sigortası kapsamını düzenleyen maddeye hükmün taşınması amaçlanmıştır.

Getirilen bu düzenleme ile örneğin annesi vefat etmiş ve babası ceza evinde veya askerlik hizmetinde bulunan yahut anne/babasınm bakmakla yükümlüsü olan kişilerin 18 yaş altı çocuklarının sağlık yardımlanndaki statülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yabancı uyruklu öğrencilerden yükseköğrenim görenler hali hazırda zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Ancak resen tescil edilen bu öğrencilerden yaklaşık % 1,5'i düzenli olarak prim ödemekte diğerleri ise primlerini ödemeden öğrenimleri bittikten sonra ülkemizi terk ettikleri için bunların birikmiş prim borçlarını takip ve tahsilatı yapılamamaktadır. Yeni düzenleme ile sadece yüksek öğrenim sebebiyle değil diğer öğrenim sebepleri ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin de talepleri halinde genel sağlık sigortalısı olmaları amaçlanmıştır.

5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamındaki kişiler ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sayılan kişilerin gelir testine tabi olmaksızın genel sağlık sigortalısı olması sağlanmıştır.

MADDE 2- Madde ile ülkemizde 1 yıldan fazla ikamet izni ile ikamet eden yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunlu olmaktan çıkarılarak isteğe bağlı hale getirilmiştir. Yine kapsamdan çıkış hallerine talepleri halinde talep edilen ay sonu itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamından çıkarılmaları amaçlanmıştır.

MADDE 3- Madde ile sağlık hizmeti için Kurumca ödenecek bedellerin belirlenmesinde, sağlık hizmeti satın alınan üniversiteler ile özel hastanelerin de katkılarının sağlanması ve karar mekanizmasının şeffaflığının artırılması amaçlanmıştır.

MADDE 4- Madde ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversitesi hastanelerince alınabilecek ilave ücretlerle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapan öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında sunulan sağlık hizmetleri için alınacak ilave ücretlerin tavanının Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

MADDE 5- Madde ile işverenlerce yurt dışında çalıştırılan sigortalılar için ödenen prime esas kazanç üzerinden primlerde beş puanlık indirim uygulanması, ayrıca bölgesel istihdam teşviki uygulamasının hayata geçirilmesi kapsamında Bakanlar Kuruluna altı puana kadar uygulanacak indirim oranı, indirimin süresi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre uygulanacak illeri belirleme yetkisi verilmiştir.

MADDE 6- Sosyal güvenlik reformu sonucunda üç kurumun (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) birleşmesi, ülke nüfusunun tamamına yakınının kapsama alınması, prim yapılandırmaları gibi nedenlerle artan iş yükü nedeniyle sağlık hizmeti sunucularının fatura ve eki belgelerinin fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılamayanlardan bu süreden sonra incelemeleri tamamlananlara tahakkuk ettirilen faizlere ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde geçiş hükmü düzenlenmektedir.

MADDE 7- Madde ile ilgili kamu kurum, kuruluşu ve sosyal taraflara genel kurul için gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeterli sürenin tanınması amaçlanmıştır.

MADDE 8- Madde ile 5543 sayılı İskan Kanununa 21/3/2007 tarihli ve 5608 sayılı Kanunla eklen geçici 4 üncü madde ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi içinde, mahallinde göçer olarak adlandırılanların hak sahiplerinin iskan edilecekleri taşınmaza ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 9- Madde ile yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde, mesai saatleri dışmda fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüştür.

MADDE 10- Madde ile KİT sözleşmeli personeline fazla çalışma ücreti ödenmesini teminen 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki "K" işaretli cetvelde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 11- Madde ile 23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı ' dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak bugüne kadar yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerle kazanılan hakların korunması ve başlamış olan kamu yatırımlarının kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 12- Madde ile gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması; sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmek ve cüz'i bir oranda vergi ödenmek suretiyle kayda alınması ve yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmaması, diğer nedenlerle de inceleme yapılması veya takdir komisyonu kararma istinaden matrah farkı tespit edilmesi halinde bulunan bu matrah farklarından beyan edilen kıymetlerin tutarının düşülmesi öngörülmektedir.

Diğer yandan, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, bu kurumların iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları ve yurtdışında bulunan işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, maddede belirlenen tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Ayrıca, tam mükelleflerin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden elde ettikleri kazançları da maddede belirlenen tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.

TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SGK Rehberi
Bu haber 11,816 kez okundu.
01 Mayıs - 22:00
Kanunlardan ''Sakat'', ''Özürlü'', ''Çürük'' ifadelerini kaldıran Kanun
30 Nisan - 00:32
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapıldı
30 Nisan - 00:26
İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı