SGK Rehberi
Mevzuat >> Genelgeler

Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 2011/48 sayılı Genelge değişti

8 Temmuz 2012 Pazar 19:38
Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 2011/48 sayılı Genelge değişti

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.07.01/-031/ 675 28/06/2012
Konu : 2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması


G E N E L G E
2012/24


Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin "Yurtdışı Borçlanma İşlemleri" başlıklı ikinci bölümünün "1.2.1. Sigortalılık süreleri" alt başlığının 4 üncü paragrafında; borçlanmaya esas hizmet cetvellerinde bildirilen sigortadan muaf cüzi çalışma sürelerinin (kısa süreli çalışma) tamamı, başvuru sahibinin kısmi borçlanma hakkı saklı kalmak kaydıyla borçlanma kapsamında değerlendirileceği, buna mukabil "Tahsis İşlemleri" başlıklı üçüncü bölümünün "1.1. Yurda kesin dönüş yapmak" alt başlığının 3 üncü maddesinde ise çalışma kapsamı dışında tutularak tahsis işleminin sonuçlandırılacağı talimatlandırılmıştır.

KAPAT [X]

Konu hakkında yeni bir değerlendirme yapılmış olup bundan böyle, borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin yada aylık bağlanacakların; kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1-Aylık Talep Esnasında Kısa Süreli Çalışmaları Devam Edenler

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle yada borçlandıkları yurtdışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanması talebinde bulunacaklardan, aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurtdışında kısa süreli çalışmalarını sürdürdükleri tespit edilenlerin talepleri yurtdışındaki çalıştığı işten ayrılma ve yurda kesin dönüş yapma şartını, yerine getirmediklerinden reddedilecektir. Yurtdışındaki kısa süreli çalışmaları sona erenler yada kesin dönüş yapanlar hakkında yeni tahsis talepleri alınarak işlem yapılacaktır.

2-Aylık Bağlananlardan (Aylık Başlangıcı İtibariyle) Kısa Süreli Çalışmalarının Sona Ermediği Tespit Edilenler

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle yada borçlandıkları yurtdışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlananlardan, aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurtdışındaki kısa süreli çalışmalarının sona ermediği tespit edilenlerin aylıkları; yurtdışındaki çalıştığı işten ayrılma, yurda kesin dönüş yapma şartları yerine gelmediğinden başlangıç tarihinden itibaren iptal edilecektir. Bunlardan yurtdışındaki çalışmaları sona erenlerin yada yurda kesin dönüş yapanların aylıkları çalışmanın sona erdiği yada yurda kesin dönüş yaptıkları tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık talep dilekçesi alınmadan yeniden bağlanacaktır.

3-Aylık Bağlananlardan (Aylık Başlangıcı Sonrası) Kısa Süreli Çalışmaya Başlayanlar

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle yada borçlandıkları yurtdışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlardan, yeniden yurtdışında kısa süreli çalışmaya başladıklarının çalıştıkları sırada yada daha sonra tespit edilmesi halinde bunların aylıkları, kısa süreli çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir. Çalışmanın sona ermesi kaydıyla yapılacak olan yeni tahsis talebine göre, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere aylıklar yeniden ödenmeye başlanacaktır. Yurtdışında kısa süreli çalışıldığının, çalışmanın sona erdiği tarihten sonra tespiti halinde ise aylıkların ödenmesine kesilmeksizin devam edilecektir. Yurtdışında kısa süreli çalıştıkları için aylıkları kesilenlerin kısa süreli çalışmalarını 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmak isteyenler hakkında 3201 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi (A) fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

4-Yersiz ve Fazla Ödemeler

Yukarıdaki 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilenlere yapılan yersiz ve fazla ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre geri alınacaktır. Ayrıca aylıkları yeniden hesaplanması sonucu birikmiş aylık farkları oluşanlara, birikmiş aylık farkları yürürlükteki uygulamaya göre ödenecektir.

5-Kazanılmış Hak

Bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce, aylık alanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin aynı zamanda kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aylıklarının ödenmesine kazanılmış hak olarak devam edilecektir. Ancak kısa süreli çalışmaları devam edenlerin çalışmalarını sonlandıracakları veya ara verecekleri tarihe kadar kazanılmış hakları korunacak olup yeniden kısa süreli çalışmaya başlamaları halinde bu tarih itibari ile aylıkları kesilecektir.

Bu Genelge ile 05/08/2010 tarih, 2010/91 sayılı Genelge ekinde yer alan "Alman Sigortalılık Sürelerinin Tahsis İşlemlerinde Değerlendirilmesine İlişkin Tablo" başlıklı Ek:3 te yer alan 8 Sıra No'lu Sigortalılık Süresi (Sigorta'dan Muaf Cuzi Çalışma) yeniden düzenlenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.Fatih ACAR
Kurum Başkanı

EK: Alman Sigortalılık Sürelerinin Tahsis İşlemlerinde
Değerlendirilmesine İlişkin Tablo (1 sayfa)


DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığınaSGK Rehberi
Bu haber 2,215 kez okundu.
10 Nisan - 18:00
SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
06 Mart - 11:54
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
05 Mart - 08:33
SGK'dan gazeteciler genelgesi